می 11, 2021

خرید پایان نامه : همبستگی پیرسون

مجدزاده، 1385).
3-6- روش تحلیل داده‌ها:
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار وضریب همبستگی پیرسون …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده تحلیل رگرسیون چند متغیری هم زمان استفاده می شود. داده های به دست آمده پژوهش با بهره گرفتن از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
3-7- روش اجرای پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که رابطه بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی بر عملکرد شغلی کارکنان بندر شهید رجایی را مورد بررسی قرار داده است. نمونه پژوهشی شامل حدود 200 نفر از کارکنان در سال تحصیلی 92-1391 می باشند. مجوزهاى لازم براى تماس با پاسخ گویان، جلب همکارى، موافقت مسوولان و وقت ملاقات در مجموعه بندر شهیدرجائی گرفته شد. پس از آن با همراه داشتن معرفی نامه جهت ارائه و جلب رضایت پاسخ گویان نیز به مجموعه مذکور مراجعه گردید. در هنگام ورود و شروع پرسش گرى توضیحات لازم درباره تحقیق، اهداف، نتایج و به ویژه تاثیراتى که در جامعه خواهد داشت، ارائه شد و پس از تاکید در خصوص محفوظ ماندن اطلاعات و داده‌ها به آن‌ها اطمینان داده شد در پایان از همکارى پاسخ گویان و نیز مقامات و مسؤولان بندر شهیدرجایی تقدیر و تشکر گردید.
فصل چهارم
تحلیل نتایج
تحلیل توصیفی داده ها
آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه
در این فصل برای پاسخگویی به مساله طرح شده سوالات پژوهشی از روش های آمار توصیفی مانند نمودار و جداول وشاخص های آماری و از روش های آماری استنباطی مانند آزمون رگرسیون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از جدول های مربوط به توصیف داده ها پرداخته سپس با بهره گیری از روش های آماری استباطی داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بخش اول به توصیف داده ها با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی و در بخش دوم برای تحلیل داده ها از روش آماری استنباطی استفاده شد. محاسبات مختلف و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفته است.
در کل تعداد 200 پاسخگو در این مطالعه شرکت کرده و به سه پرسشنامه ارائه شده جواب دادند که میزان صحت پاسخگویی آنها و در واقع روایی آزمون ها برای هر پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مقادیر بدست آمده برای پرسشنامه کیفیت زندگی 831/0 و بهزیستی ذهنی 644/0 و عملکرد شغلی 825/0 می باشد .
4-2- آمار توصیفی :
جدول 1 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
جنسیت
فراوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *