حمایت اجتماعی

یبی شفه نشان داد که تفاوتی بین برنامه به-زیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری فوردایس وجود ندارد.
امیرسالاری(1386) در پژوهش خود به بررسی رابطه تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فارس پرداخت. وی به این نتیجه رسید که بین تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
مافی(1384) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران» به نتایج زیر دست یافته است:
نتایج تبیینی بدست آمده حاکی از این است که بین انتظارات مرد از نقش زن در تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش انتظارات مرد از نقش زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری نیز افزایش می یابد.
وجود دارد. یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می یابد.
رابطه درگیری خانوادگی زوجین و تعارض نقش شغلی- خانه داری تأیید نشده است یعنی اینکه هر چه میزان درگیری زوجین بیشتر باشد تعارض نقش افزایش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میان رضایت زناشویی زن و تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه وجود دارد، یعنب ا افزایش میزان رضایت زناشویی زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می یابد.
همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی زن و مرد، تعداد فرزندان و تعداد سالهای زندگی مشترک بر تعارض شغلی- خانه داری زنان تأثیر ندارد.
فاتحی زاده و همکاران(1384) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل پرداختند. آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که به حمایت اجتماعی عامل مهمی در کاهش تعارض کار- خانواده زنان شاغل است.
در یک پژوهش قانع نیا و مرتضوی(1383) به بررسی تأثیر سن و سابقه نوبت نوبتکاران بر سلامت روان و تعارض کار- خانواده 190 نفر از نوبت کاران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی پرداختند، نتایج نشان داد که سن، سابقه کار و سابقه نوبت کاران ب رسلامت روان و تعارض کار- خانواده تأثیر دارد.
رستگار خالد(1381) در رساله دوره دکتری خود با عنوان «سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، مطالعه موردی: خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران» به نتایج زیر رسید:
در این تحقیق سعی شده است تا با استناد به دو رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش و به ویژه نظریه های مجموعه نقش مرتون، فشار نقش گود، پاداشهای انباشت نقش سایبر و توازن نقش مارکز و نیز با یهره گیری از برخی مدلیهای تعارض کار- خانواده که در بحث از رابطه متقابل این دو نهاد، در حوزه مطالعات رفتار سازمانی و بهره وری مطرح هستند مدلی برای تبیین تعارض مدل مذکور ارائه شود. نتایج تحقیق حاضر به طور کلی مدل مذکور را به جزء در سه مورد از روابط پیش بینی شده تأیید می کند. این سه مورد به رابطه درگیری خانوادگی، تعارض کار- خانواده و تأثیر جنسیت بر میزان تعارض تجربه شده مربوط می شوند که فاقد معناداری آماری هستند.
مهم ترین متغیر های موثر بر تعارض مردان عبارتند از: انتظارات نقش کاری، حمایت اجتماعی از کار. حال آنکه تعارض کار- خانواده از زنان بیشتر از حمایت اجتماعی از خانواده، انتظارات نقش خانوادگی و حمایت اجتماعی از کار تأثیر می پذیرد.
فصل سوم
روش پژوهش
1-3 روش پژوهش:
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه های مختلف جایگزین می شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل0دلاور،1381)
RG1
T1
X
T2
RG2
T2
_
T2
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات:
در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می باشد.
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:
این پرسشنامه توسط آقای رستگار خالد ساخته و هنجاریابی شده است. مقیاس تعارض کار-خانواده مشتمل بر 17 گویه است که 8گویه آن تعارض کار- خانواده و 9 گویه دیگر تعارض خانواده – کار را می سنجد. گزینه سوالها عبارتند از: کاملاً موافقم، موافقم نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم.
شیوه نمره گذاری: شیوه نمره گذاری این مقیاس بدین صورت است که تمام سوالات بصورت معکوس نمره گذاری می شدند. شاخص های مقیاس تعارض کار- خانواده و خانواده- کار در زیر آورده شده است.
ضریب گویه ها نسبت به مقیاس:
در بررسی مقدماتی تمامی گویه های مقیاس از ضریب نسبتاً خوبی برخوردارند و در هیچ مورد ضریب همبستگی هیچ یک از گویه ها به کل مقیاس کمتر از 3/0 نیست، در بررسی نهایی نیز صرفاً ضرایب دو گویه برابر با 27/0 و 24/0 است و باقی گویه ها از ضرایب نسبتاً قابل قبولی برخوردارند.
جدول1-3 شاخص های مقیاس تعارض کار- خانواده، تعداد و شماره سوالات(ارازی تیمور،1387)
مقیاس تعارض
درجه شاخص ها
پرسشنامه نهایی
اول
دوم
سوم
تعدادگویه ها
شماره گویه ها
کار- خانواده
تداخل نقش کاری با نقش خانوادگی
تعارض زمانی
الف-اشتغال ذهنی نسبت به نقش کاری در خانواده
ب-دشواری دسترسی فیزیکی به نقش های خانوادگی
2
2
4،1
3،2
تعارض فشار
الف-فشار روانی و اضطراب ناشی از کار در خانواده
ب-فشار فیزیکی و خستگی مفرط ناشی از کار در خانواده
1
1
6
5
اضافه بار نقش کاری
الف-زمان ناکافی برای ایفای نقش کاری
ب- انرژی ناکافی در ایفای نقش کاری
1
1
17
16
جدول2-3 شاخص های مقیاس تعارض خانواده- کار، تعداد و شماره سوالات(ارازی تیمور،1387)
مقیاس
شاخص های درجه اول
شاخص های درجه دوم
شاخص های درجه سوم
پرسشنامه نهایی
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
خانواده- کار
تداخل نقش خانوادگی با نقش کاری
تعارض زمانی
الف-اشتغال ذهنی نسبت به نقش خانوادگی در کار
ب-دشواری دسترسی فیزیکی به نقش های کاری
1
2