پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
 
تكنيك­هاي تدوین و تنظیم استراتژي
مدل ADL
ماتریس قدمت- قدرت­یا روش ADL مبتنی بر پارادایم تجویزی، رویکرد محتوایی مبتنی بر چرخه‏ی عمر محصول بوده و قابلیت‏ به ‏کارگیری در سطح­یک شاخه از صنعت، محصولات مختلف­یک شرکت و SBUها را دارد. ماتریس پیشنهادی ADL دارای ویژگی­های مشابه ماتریس ‏های BSG و GE می­‏باشد،­یعنی تصویری از مؤسسه در فضایی دو بعدی ایجاد می­‏شود. ADL در­یک بعد، چهار مرحله دوره‏ی عمر را که بیانگر ویژگی­های صنعت می­باشند، قرار داده‏ است و در بعد دوم، میزان قدرت مؤسسه (موقعیت رقابتی مؤسسه) را در صنعت مشخص کرده‏ است که در 6 گروه مسلط، قوی، مساعد، نگهداشتنی، ضعیف، و بدون دوام طبقه‏ بندی شده‏ اند.

  • مسلط: درهرصنعتیدرصورتوجودحداکثر­یکشرکت می­تواند نقش مسلط را داشته‏ باشد. در صورت وجود چنین شرکتی، استانداردهای مربوط به آن صنعت را شرکت مسلط تعیین می­‏کند.
  • قوی: شرکت‏هایقوینیزدرهرصنعتی ­یافتنمی‏شوند.­یکشرکتقویازامتیازهایمعینینسبتبهرقبابرخورداراست. چنینشرکت­هاییاستراتژی خود را از میان انتخاب‏­های خود برمی‏گزینند نه براساس حرکت‏های رقبا.
  • مساعد: منظورازموقعیتمساعدایناستکهبعضیچیزهادرنزدشرکتمنحصربه‏فردباشد. اینمی­تواند به‏واسطه‏یتشخیص­یکاستراتژی­یابهره‏برداریاز­یکتمرکزویژهباشد. وقتی‏کهصنایعبخش‏بخش باشد، پیشتازها سعی می­کنند در­یک موقعیت مساعد قرار گیرند.
  • نگهداشتنی: نشانه‏­هاییراازفرسایشوعملکردبدازخودبروز می­‏دهد. بااینحال، جایتردیدکمی­وجودداردکهشرکتنتواندسزاواریوشایستگیخودرابه‏واسطه‏­ی توجهزیادبه‏دستآورد. اینموقعیت معمولاً می­تواند سود خود را در­یک بازار محدود­یا متمرکز حفظ کند.
  • ضعیف:­یکشرکتهنگامی ­در­یکموقعیتضعیفقرارداردکهدر­یکحالتزودگذرباشد. به‏طوری‏کهنتواندبرایمدتطولانیخودراحفظکندوبهناچاروضعیتخودراارتقادهد ­یاازصحنهخارجشود.
  • بدوندوام: نیازی به تعریف رسمی­نیست، زیرا بیانگر آخرین مرحله‏ای است که در آن، شرکت واقعاً توان بیشتری از آن را ندارد. (علی احمدی، 1388)