این تابع کلیه ویژگی های تابع تولید نئوکلاسیک ها را به جز شرط ضرورت تأمین می کند. تابع خطی متداخل در این فرم وجود دارد. علاوه بر این همانند تابع تولید ترانسلوگ، کشش های تولیدی در این تابع نیز بستگی به میزان مصرف نهاده ها دارد و مشتق آن محدودیتی از نظر علامت ندارد. این تابع سه ناحیه تولیدی را نشان می دهد. در این تابع نیز پارامترهای روابط متقابل نهاده ها برآورد می شود و در نتیجه امکان ارزیابی هم زمان اثر متقابل نهاده ها بر یکدیگر فراهم می شود. در این تابع شرط تقعر کلیت ندارد. مقادیر تولید نهایی و کشش عامل تولیدی در تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته به قرار زیر است.

(۳-۱۰) تولید نهایی
کشش جزئی عامل تولیدی

۳-۴- استخراج تابع تقاضا نهاده آب آبیاری در حالت کلی
متقاضیان آب در بخش کشاورزی تولید کنندگان محصولات در این بخش اند که آب را به عنوان یک نهاده در کنار سایر نهاده ها برای تولید محصولات به کار می گیرند. از این رو، تقاضای کشاورزان برای آب از تقاضا برای محصولات تولیدی مربوطه سرچشمه می گیرد و میزان آن تحت تاثیر قیمت کالا و فناوری تولید محصول تعیین می شود. به همین دلیل ادبیات اقتصادی تقاضا برای آب و به طور کلی تقاضا برای نهاده های تولید را تقاضای مشتق شده می نامند.
فرض کنید یک واحد تولیدی مثلاً یک مزرعه تولید برنج دانه بلند مرغوب مقدار Y کیلوگرم محصول را با به کار گیری یک مجموعه از نهاده های x() و از جمله نهاده آب تولید می کند.
به علاوه، فرض کنید این واحد تولیدی بتواند نهاده ها را از بازار رقابت آزاد و با قیمت ri، تهیه نماید و محصول تولیدی را با قیمت P در بازار به فروش برساند. برای این واحد تولیدی سود حاصل از تولید و فروش محصول (π) به صورت زیر نشان داده می شود:

(۳-۱۱)

حال چنان چه این واحد بخواهد سود خود را حداکثر نماید، بر اساس اصول بهینه یابی می بایست هر یک از نهاده ها و از جمله آب را تا آن جا مصرف نماید که مصرف هر واحد از هر یک از نهاده ها حداقل به اندازه قیمت هر واحد از این نهاده ها به ارزش تولید اضافه نماید. به عبارت دیگر، ارزش تولید نهایی (کرانه ای) هر واحد از یک نهاده حداقل برابر قیمت آن واحد از نهاده باشد.
با زبان ریاضیات اصل مطرح شده در بالا بدین معنی است که واحد تولیدی باید رابطه (۳-۱۰) را نسبت به هر یک از نهاده ها حداکثر نماید که این کار با مشتق گیری از رابطه (۳-۱۰) نسبت به مقدار هر یک از نهاده ها و برابر صفر قرار دادن آن ها حاصل می گردد. برای مثال مقدار مصرف نهاده i ام (مثلاً آب) بر اساس رابطه زیر مشخص می گردد:

(۳-۱۲)
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: