می 14, 2021

تعريف پيامد اقتصادي-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

تعريف پيامد اقتصادي

يعني تاثير گزارش‌هاي حسابداري بر تصميم گيري و ثروت واحدتجاري، استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي و جامعه(بني مهدو همكار، 1386، ص:29).

2-4-1- پيامد‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي مالي

1-اطلاعات مالي مي‌تواند بر توزيع ثروت ميان سرمايه گذاران مختلف اثر گذار باشد. سرمايه گذاران آگاه يا مطلع يا سرمايه گذاراني که از خدمات تحليل گران مالي استفاده مي‌کنند، ممکن است قادر باشند تا ثروت خود را افزايش دهند.
2- اطلاعات مالي مي‌توان بر ميزان ريسک شرکت اثر گذار باشد. استانداردهاي حسابداري که موجب کاهش سود مي‌شوند، موجب کاهش مديراني مي‌شوند که پاداش خود را بر اساس درصدي از سود دريافت مي‌کنند. اين موضوع باعث مي‌شود تا مديران به پروزه‌هاي کم ريسک که در کوتاه مدت نيز پر بازده هستند توجه کنند. اين خود ممکن است در بلند مدت منجر به افزايش ريسک شرکت و اثرات نا مطلوب و زيانباري هم براي شرکت و نيز براي اقتصاد به وجودآورد.
3- اطلاعات مالي مي‌تواند بر چگونگي تسهيم سرمايه ميان شرکت ها اثر گذار باشد و افشاء اطلاعات مالي ممکن است نگرش و تصميمات سرمايه گذار درباره بازده و ريسک اوراق بهادار را تغيير دهد. مثلا عدم افشاي اثرات تورم بر سود شرکت ها ممکن است باعث شود تا منابع پولي سرمايه گذاران به سمت صنايع و شرکت هايي روانه گرددکه سود خود رابه طور واقعي نشان نمي‌دهند(بني مهد و همكار، 1386، ص: 87).

2-5- تعريف پيش بيني و اهداف آن

در فرهنگ لغت، دو اصطلاح وجود دارد که به معناي پيش بيني[1] و پيشگويي[2] هستند. پيش بيني در اصل پيشگويي وقايع و وضعيت آينده با توجه به روند گذشته و براساس مدل‌هاي مبتني بر اطلاعات گذشته مي‌باشد. پيش بيني عنصري کليدي براي تصميم گيري است، توانايي پيش بيني جنبه‌هاي غير قابل مشاهده ي رويدادها قبل از اتخاذ تصميم، انتخاب بهتري را به همراه خود داشته است .(احمدي،1387)
[1] -forecast
[2] -predict