تحقیق درمورد (۹).، پژوهشگران، انجمادی،، ضدیخ

بسیار کاربردی و حایز اهمیت است.
۱-۲-۱-تاریخچه ی انجماد
گلیسرول اولین ضدیخی بود که به صورت تصادفی در سال ۱۹۴۹ توسط Polge برای حفظ اسپرم ماکیان استفاده شد (۹) و پس از آن پژوهشگران برای انجماد اسپرم گاو و تخمک از آن استفاده کردند (۹). با گذر زمان و بهبود روش های انجمادی، از ضدیخ ها برای حفظ جنین نیز استفاده شد. یک دهه پس از