تحقیق درمورد ۲۱,، ۲۲)، (۸,، کوچکی

کوچکی از بافت بیضه را که حاوی سلول های اسپرماتوگونی و سلول های سرتولی هستند (۲۰) به منظور حفظ باروری استفاده کرده اند. انجماد بافت بیضه با دو روش انجماد آهسته۲ و انجماد شیشه ای۳ انجام میشود. تا مدت ها انجماد بافت بیضه (۸, ۲۱, ۲۲) و انجماد سوسپانسیون سلول های زایا (۱۹) با استفاده از تکنیک انجماد آهسته انجام می شد تا اینکه در سال