تحقیق درمورد ۱-۲-۲، (۱۹)، زایای،

بیضه منجمد شده، بافت بیضه منجمد نمی شد، تا اینکه در سال ۲۰۰۲ انجماد و پیوند موفقیت آمیز بافت بیضه انجام شد (۱۷, ۱۸). بنابراین این علم نو پا بوده و محققین در تلاش برای بهبود روش ها هستند.
۱-۲-۲ تکنیک های مختلف انجمادی
محققان روش های مختلفی از جمله انجماد سلول های زایای حاصل از هضم آنزیمی بافت بیضه (۱۹) و یا انجماد قطعات