تحقیق درمورد ضدیخ، ۱-۲-۲-۱-انجماد، ۲۰۱۱،، Curaba

۲۰۱۱، Curaba و همکارانش انجماد شیشه ای بافت بیضه ی موش را انجام دادند (۲۳). لازم به ذکر است که غلظت ضدیخ مورد استفاده، زمان قرارگیری در معرض ضدیخ و سرعت کاهش دما در تکنیک های مختلف انجمادی با یکدیگر تفاوت دارند.
۱-۲-۲-۱-انجماد آهسته
انجماد آهسته به عنوان یک روش مناسب برای حفظ بافت بیضه معرفی شده است. در این روش از غلظت های