می 12, 2021

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

اندازه گیری وزن و قد ۴۳
اندازه گیری درصد چربی ۴۳
محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: ۴۴
ابزارهای آماری ۴۶
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(
مقدمه ۴۸
توصیف یافته‌ها ۴۹
تحلیل استنباطی یافته‌ها ۴۹
فرضیه ششم: بین وزن دختران نوجوان،در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. ۵۴
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
مقدمه ۶۱
بحث ۶۲
نتیجه گیری ۶۶
پیشنهادات کاربردی ۶۷
پیشنهادات پژوهشی ۶۷
منابع ۶۸
پیوست(۱) ۷۶
پیوست(۲) ۷۸
فهرست اشکال
عنوان صفحه
۳-۱- چربی سنج پویا ۴۲
۳-۲- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه ران ۴۴
۳-۳- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه پشت بازو ۴۴
۳-۴- نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه فوق خاصره ۴۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱- نحوه انجام تمرین تناوبی در گروه تجربی ۴۵
۴-۱- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ۴۹
۴-۲- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ۴۹
۴-۳- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۰
۴-۴- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۰
۴-۵- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۱
۴-۶- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۱
۴-۷- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۲
۴-۸- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۲
۴-۹- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۳
۴-۱۰- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۳
۴-۱۱- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۴
۴-۱۲- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۴
۴-۱۳- مقایسه وزن بدن گروه تجربی و کنترل ۵۵
۴-۱۴- مقایسه درصد چربی بدن گروه تجربی و کنترل ۵۶