می 14, 2021

بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

سواد رسانه ای می تواند، مصرف رسانه ای ما را لذت بخش تر کند؛
سواد رسانه ای می تواند یک رابطۀ انفعالی را به یک رابطۀ فعال تبدیل کند(هاشمی و رضایی، ۱۳۸۷: ۱۵۹).
۳-۲-۱۶- توسعه سواد رسانهای
توسعه سواد رسانه ای به عنوان یک اندیشۀ کلیدی مطرح است؛ به طوری که ما به تدریج می توانیم سواد رسانه ای خود را تکمیل و توسعه دهیم و ناآگاهی هایمان را یکی پس از دیگری پشت سر گذاریم. این توسعه می تواند هم زمان با هم در زمینه های مختلف ادراکی، حسی، زیبایی شناختی و اخلاقی به وقوع پیوندد.
زمانی که ما خردسال هستیم مراحل نسبتاً زیادی را با سرعت طی می کنیم و تکامل می یابیم، این فرایند رشد به ما اجازه می دهد تا دریجه ای از مهارت های جدید و تجارب وسیع تر به روی ما باز شود. زمانی که ما به سن بلوغ می رسیم مهارت های ما در همان سطح پایین رشد می کند اما این بدان معنی نیست که فرایند رشد تمام شده است. این عمل تا حدی اشاره به کنترل بیشتر ما بر فرایند رشد دارد به این دلیل ما مجبور نیستیم منتظر بمانیم تا توقف فرایند رشد اتفاق بیفتد، در عوض ما می توانیم مهارت های بیشتر و در سطح بالاتری را تمرین کنیم به طوری که تجربه و استفادۀ بیشتری از جهان پیرامون و رسانه داشته باشیم و بدین صورت ساختمان دانشمان را قوی تر و ماهرانه تر سازیم. زمانی نیز می توانیم پیام ها را فعالانه پردازش کنیم که سواد رسانه ای مان را توسعه دهیم و نظارت و کنترل بیشتری بر تأثیرات رسانه ای داشته باشیم(پاتر[۵۳]، ۱۹۹۸: ۱۰۳).
توسعۀ سواد رسانه ای می تواند از هشت مرحلۀ پیوسته و زنجیره ای تشکیل گردد:
پیوستار کسب مبانی، ۲) فراگیری زبان، ۳) فراگیری شرح و روایت، ۴) فلسفه شکافی و بدبینی بسط دهنده، ۵) توسعه شدید، ۶) کاوش تجربی، ۷) درک و تفکر انتقادی، ۸) مسئولیت اجتماعی (پاتر، ۱۹۹۸: ۱۷).
۳-۲-۱۷- سواد رسانهای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی
راجرز نشر و اشاعه را بدین صورت تعریف می کند: «فرآیندی است که طی آن با استفاده از کانال های معینی می توان اعضای یک نظام اجتماعی را در رابطه با یک نوآوری، ساخت». وی نوآوری را به عنوان یک ایده، رویه و یا چیزی که برای افراد کاملاً جدید است، تعریف می کند. راجرز در ابتدا به بحث در مورد نوآوری تکنولوژیکی پرداخت. طبق توضیحات وی، «تکنولوژی نوعی الگو برای عملکرد ابزاری محسوب می شود که میزان عدم قطعیت موجود در رابطۀ علت و معلول را که بر سر راه رسیدن به نتایج مطلوب را کاهش می دهد». وی به طرح این موضوع پرداخت که تکنولوژی، اطلاعات است و نه فقط تجهیزات. بسیاری از تکنولوژی ها دارای اجزای سخت افزاری و نرم افزاری هستند. جنبۀ سخت افزاری شامل «ابزارهایی است که تکنولوژی را به عنوان یک جسم فیزیکی و یا مادی در خود می گنجاند» و جنبۀ نرم افزاری شامل «پایه اطلاعاتی ابزار» می باشد(مهرداد، ۱۳۷۹: ۱۴۶).
طبق تعارف راجر، سواد رسانه ای نوعی نوآوری تکنولوژیکی محسوب می شود؛ زیرا برای اقتباس کنندگان بالقوه به عنوان ایده ای جدید محسوب می شود. مفهوم سواد رسانه ای از چندین سال پیش در حال تکامل بوده است، اما در شکل کنونی خود به عنوان ایده ای کاملاً جدید «داد و ستد» می شود زیرا بسیاری از افراد از جمله معلمین و والدین نوعی نیاز برای درک هر چه بهتر از رسانه در بین جوانان را، حس می کنند. نمونه دیگر، سواد علمی است. دوره های علمی همیشه جزئی از فرآیند آموزشی بوده اند ولی با این حال، رئیس جمهور اسبق آمریکا ویلیام جفرسون کلینتون و نائب رئیس ایشان آلبرت آرنولد گور (۱۹۹۴) در مقدمۀ گزارش خود تحت عنوان «دانش در نظر مردم» به نیاز افزایش سطح علمی سواد اشاره کرده اند. ابتکار این دو در زمینۀ ارتقا سطح سواد علمی و تکنولوژیکی، مفهوم سواد علمی را به شکل کنونی درآورده و نوعی نوآوری تکنولوژیکی ایجاد کرده است. سواد رسانه ای به دلیل داشتن اجزای سخت افزاری و نرم افزاری، نوعی نوآوری تکنولوژیکی محسوب می شود. جز سخت افزاری شامل رسانه هایی است که افراد از آنها برای دریافت پیام استفاده می کنند (مانند مجلات، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، فیلم و کامپیوتر) و جزء نرم افزاری نیز شامل سیل عظیمی از منابع است که به منظور آموزش رسانه ای مورد استفاده قرار می گیرند (مانند کتاب، ویدئو، ROM-CD ، فعالیت های آموزشی و غیره) (بخشی، ۱۳۸۷: ۲۰۹).
۳-۲-۱۸- مهمترین مراحل تکامل سواد رسانهای
سواد رسانه ای مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است و امروزه بیشتر تحت تأثیر رسانه های تعاملی است. و آن را توانایی دسترسی و استفاده از رسانه ها، تحلیل و ارزیابی، تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای و تفکر انتقادی می نامند. این مراحل را در جدول شماره ۲-۴ که از مطلبی با عنوان «مطالعه روی گرایش های رایج و دیدگاه های سواد رسانه ای در اروپا» که بر روی پایگاه اینترنتی کمیسیون اروپایی منتشر شده، ارائه گردیده است.
جدول شماره (۲-۴): مهمترین مراحل تکامل سواد رسانهای

دورۀ تاریخی فضای ارتباطی مهارتهای نو پیامدهای فرهنگی- اجتماعی
دورۀ کلاسیک ارتباط های شفاهی و ایما و اشارهای+ اختراع و گسترش الفبای نوشتاری سلطه زبان شفاهی و ایما و اشارهای+ ایجاد مهارتهای الفبایی سازمادهی و حمایت از دانش+ ایجاد منشأهای فلسفی و تشریحات علمی
رنسانس و انتقلاب اول صنعتی + اختراع و گسترش چاپ کتاب و روزنامه + تقویت و گسترش سواد + پیشرفت علوم فلسفی و تجربی
انقلاب دوم صنعتی + پیدایش رسانههای الکترونیکی: تلفن، فیلم، رادیو و تلویزیون + سواد دیداری و شنیداری + رسانهها و جوامع مصرف کننده (مخاطب)
جامعۀ اطلاعاتی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.