می 17, 2021

دسترسی به منابع مقالات : بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

۲-۲-۱-۴- ایجاد محتوا ۱۲
۲-۲-۳- هدف سواد رسانهای ۱۲
۲-۲-۴- اهمیت و ضرورت سواد رسانهای ۱۳
۲-۲-۵- اصول سواد رسانهای ۱۴
۳-۲- جایگاه سواد رسانهای در نظام آموزش کشور   ۱۵
۳-۲-۱- عناصر کلیدی در سواد رسانهای ۱۶
۳-۲-۲- لزوم آموزش سواد رسانهای ۱۷
۳-۲-۳- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران ۲۰
۳-۲-۴-مزیتهای آموزش سواد رسانهای برای مخاطبان ۲۱
۳-۲-۵- مفاهیم کلیدی در سواد رسانهای ۲۱
۳-۲-۵- ۱- همۀ رسانه ها «ساخت» هستند ۲۱
۳-۲-۵- ۲- رسانهها به واقعیت ساخت میدهند ۲۲
۳-۲-۵- ۳- مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره میکنند ۲۲
۳-۲-۵- ۴- رسانهها ملاحضات تجاری دارند ۲۲
۳-۲-۵- ۵- پیامهای رسانهای متضمن ارزش و ایدئولوژی است ۲۲
۳-۲-۵- ۶- رسانهها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند ۲۳
۳-۲-۵- ۷- شکل و محتوا در رسانهها رابطه نزدیک دارند ۲۳
۳-۲-۵- ۸- شکل و محتوا در رسانهها رابطۀ نزدیک دارند ۲۳
۳-۲-۶- ویژگیهای اصلی سواد رسانهای ۲۳
۳-۲-۷- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانهای ۲۴
۳-۲-۸- گونه شناسی سواد رسانهای ۳۰
۳-۲-۹- ویژگیهای پروژه‌های سواد رسانه‌ای ۳۲
۳-۲-۱۰-فرایند چند بعدی سواد رسانهای ۴۰
۳-۲-۱۱- تواناییهای مرتبط با سواد رسانهای ۴۱
۳-۲-۱۲- سواد رسانهای در جامعه ۴۱
۳-۲-۱۳- جنبههای سواد رسانهای ۴۳
۳-۲-۱۴- مراحل کسب سواد رسانهای ۴۳
۳-۲-۱۴-۱- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانهها ۴۳
۳-۲-۱۴- ۲- برخورد منتقدانه با محتوای رسانهها ۴۴
۳-۲-۱۴- ۳- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه ۴۴
۳-۲-۱۴- ۴- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی ۴۴
۳-۲-۱۵- دلایل فراگیری سواد رسانهای ۴۵
۳-۲-۱۶-توسعه سواد رسانهای ۴۵
۳-۲-۱۷- سواد رسانهای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی ۴۶
۳-۲-۱۸- مهمترین مراحل تکامل سواد رسانهای ۴۷
۳-۲-۱۹-رسانه متعامل و کارکرد های آن ۴۷
۳-۲-۲۰- نیاز به سواد رسانهای در فضای رسانهای امروز ۴۸
۳-۲-۲۱- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش ۴۹
۳-۲-۲۲-پیامدهای رسانه ۵۰
۳-۲-۲۳- سواد رسانهای از نظر هابز ۵۳
۴-۲- ۱- تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینۀ سواد رسانهای ۵۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir