می 11, 2021

بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی- قسمت ۷

نگرش

 

 

۳۰

 

 

۱۰

 

 

۰٫۸۴

 

 

با توجه به جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ ملاحظه می‌شود که برای پرسش­نامه مذکور عدد ۰٫۸۴ به دست آمده است. این عدد نشان دهنده این است که پرسش­نامه­های مورد استفاده از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می­باشد.
۳-۵- جامعه آماری
منظور از جامعه آماری، گروهی از افراداست که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه محقق می باشند (ظهوری،۱۳۸۷، ص ۹۸).
جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا شود، به مجموعه ­ای از اشخاص، اشیا، گیاهان، مکان­ها، رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه میزان صفت ها یا ویژگی‌های مشترک کمتر باشد، جامعه گسترده­تر خواهد بود و هرچه صفت­ها یا ویژگی‌های مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی،۱۳۸۹، ص ۱۹۹).
جامعه آماری این تحقیق کلیه گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشد که حدوداً کل جمعیت ۱۵۵۰۰۰ نفر می­باشد که تقریباً طبق بیان مرکز آمار ایران به ترتیب ۳۰%، ۵۰% و ۲۰% از این جمعیت، قومیت مارندرانی، ترک و کرد هستند. بنابراین تقریباً ۴۶۵۰۰ نفر مازندرانی، ۷۷۵۰۰ نفر ترک و ۳۱۰۰۰ کرد می­باشند.
۳-۶- نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
تعریف نمونه:
در اغلب موارد به دلایل گوناگون نظیر نداشتن زمان کافی، عدم وجود بودجه کافی و انرژی لازم مطالعه کل جامعه پژوهش امکان­ پذیر نمی باشد در چنین مواردی، به جای کل جامعه، می‌توان از آن جامعه، نمونه ­ای را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد.
نمونه، زیر مجموعه ­ای است از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد اصلی تشکیل می­ دهند به طوری که صفات اعضای این مجموعه، معرف کیفیت و ویژگی‌های جامعه بزرگتر باشد (ظهوری، ۱۳۷۸: ۱۰۰). به عبارت دیگر، نمونه، گروهی از افراد یا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های کل جامعه را داراست (میرزایی، ۱۳۸۸: ۱۷۱). در انتخاب نمونه، سعی بر آن است که روش نمونه گیری و انتخاب اعضاء به گونه ای باشد که نمونه انتخاب شده تا جایی که ممکن است نماینده خوبی از جامعه شود (بامنی مقدم،۱۳۸۸: ۶).
روش نمونه گیری
دو روش معمول برای انجام نمونه گیری ممکن است استفاده شود.
روش اول: یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد. یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند. که به آن روش انتخاب احتمالی یا تصادفی می­گویند. روش تصادفی نیز به دو نوع تصادفی ساده و تصادفی طبقه ­بندی تقسیم می­ شود.
نمونه گیری تصادفی ساده: در جامعه­ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردار هستند از این روش استفاده می­ شود.
نمونه گیری تصادفی طبقه ­بندی: در جامعه ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردار نیستند استفاده از روش تصادفی ساده مناسب نیست و از روش طبقه ­بندی استفاده می­ شود. در نمونه گیری طبقه­ای، واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه ­هایی که از نظر صفت متغیر همگن­تر هستند، گروه­بندی می­شوند، تا تغییرات آنها در درون گروه ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه ها تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. معمولاً برای طبقه بندی واحدهای جامعه، متغیری به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود که با صفت متغیر مورد مطالعه بستگی داشته باشد.
روش دوم: روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛ یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد، برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می­دهد. این نمونه گیری را نمونه گیری وضعی می­گویند.
روش نمونه گیری در این تحقیق روش طبقه­ای است که در هر یک از طبقات (طبقه مازندرانی، ترک، کرد) به روش تصادفی ساده انجام شده است.
حجم نمونه:
جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران استفاده می­گردد.

که در آن:
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری
p= نسبت توزیع صفت در جامعه
z/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد است و همچنین نمونه‌های مورد نیاز در این تحقیق به شیوه تصادفی ساده اتخاذ خواهند شد.
حجم نمونه از جامعه مورد نظر طبق فرمول کوکران حداقل ۳۸۴ نفر در کل جامعه ۱۵۵۰۰۰ نفری می­باشد. با توجه به نسبت جمعیت هر یک از قومیت­ها در جامعه، تعداد نمونه مورد نیاز برای هر یک از قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی، به ترتیب حداقل ۱۱۵، ۱۹۲ و ۷۷ نفر می­باشد.
۳-۷- قلمرو تحقیق
۳-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)
این تحقیق در منطقه نارمک تهران، بر روی گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی انجام شده است.
۳-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق
مطالعات اولیه در بهار ۱۳۹۳ انجام شد. سپس در تابستان مدت یک ماه به جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و تدوین پیشینه تحقیق اختصاص داده شد. جمع آوری اطلاعات میدانی شامل توزیع و جمع­آوری پرسشنامه ها از گویشوران در بازه زمانی مرداد و شهریور ماه ۹۳ صورت گرفت. درمجموع حدودا ۶ ماه جمع بندی و تحلیل نتایج پژوهش به طول انجامید.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­های این تحقیق از تحلیل آماری توصیفی و از آمار استنباطی استفاده شده است.
آمار توصیفی: به مجموعه ­ای از فنون و روش های آماری اطلاق می‌شود که به منظور ساماندهی داده ها از طریق جداول توزیع فراوانی، نمایش داده ­ها از طریق رسم نمودارها و بیان خصوصیات مهم داده ها از طریق معیارهای آماری، به توصیف داده ­های حاصل از تمام عناصر مجموعه مورد بررسی یا بخشی از آن (جامعه یا نمونه) می ­پردازد (بامنی مقدم، ۱۳۸۸: ۵).
آمار استنباطی: شامل روش­هایی است که با بهره گرفتن از ریاضیات و نظریه احتمال و دیگر روش های معقول می تواند نتایج به دست آمده ازمطالعه بخش منتخب جامعه را تعیین نماید و یا در مواردی ویژگی­هایی از جامعه را پیش ­بینی نماید (بامنی مقدم، ۱۳۸۸: ۵).
در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف مشخصات دموگرافیک استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین­ها (آزمون آنوا) و رگرسیون خطی در نرم­افزار SPSS استفاده شده است.
فصل چهارم
یافته­ های تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 •  
  1. مقدمه

 

در فصل پیش جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌­های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی به منظور خلاصه کردن اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباط­ها وجود دارد. در این راستا فرضیه ­های تحقیق با روش­های مناسب آماری توسط نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
همچنین در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده و پس از آن آزمون فرضیات تحقیق ارائه می گردد.

 

 

 •  
  1. آمار توصیفی

 

این بخش یافته های جمعیت شناختی جامعه پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

 

 •  
  •  
   1. جدول فراوانی متغیر جنسیت

 

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت افراد نمونه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *