می 14, 2021

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه …

۰٫۰۵۵

۰٫۲۴۷

۵٫۴۵۴

۰٫۰۰۰

پایگاه اقتصادی اجتماعی

۰٫۱۷۴-

۰٫۱۰۱

۰٫۰۶۸-

۱٫۷۲۳-

۰٫۰۸۶

احساس امنیت

۰٫۲۴۳

۰٫۰۵۹

۰٫۱۷۷

۴٫۰۹۹

۰٫۰۰۰

بر این اساس ، عمده ترین متغیر های تأثیر گذار بر حسب میزان همبستگی بر اساس اولویت عبارتند از : پاسخ گویی عمومی با وزن بتای (۰٫۴۰)؛ رضایت از عملکرد قوه قضائیه با وزن بتای (۰٫۲۴ )؛ احساس امنیت با وزن بتای(۰٫۱۷ )؛ پایگاه اقتصادی اجتماعی با وزن بتای (۰٫۰۶- )؛ میزان استفاده از رسانه های داخلی با وزن بتای (۰٫۰۳) ؛ میزان استفاده از رسانه های خارجی با وزن بتای (۰٫۰۲- ) ؛ که در کل با توجه به میزان ضریب همبستگی تصحیح شده Adjasted R Square برابر۰٫۵۰ می باشد که نشان گر تبیین ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته ( اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه ) توسط مجموع متغیر های مستقل می باشد . ضمن آنکه بر اساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه با ۰٫۷۱ R = ؛ همبستگی بالائی بین مجموع متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
نتایج حاصل ازتجزیه رگرسیون در کل نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل ، ۳ متغیر ( پاسخ گوئی عمومی ، رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، احساس امنیت ) تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ( اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه ) دارند و با توجه به ضریب تغییرات ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های معنی دار مذکور تبیین می گردد که با توجه به همبستگی بالای متغیر های مستقل با متغیر وابسته تحقیق ، چندان هم دور از ذهن نیست .
۴- ۲-۴ تحلیل مسیر:
این تکنیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر ها در سطح سنجش فاصله ای باشند . یکی از کاربردهای سودمند روش تحلیل مسیر ، آزمودن مدل تئوریک تحقیق است . در تفسیر تحلیل مسیر ابتدا تأثیر مستقیم متغیر های مستقل روی متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد . سپس مجموع اثرات غیر مستقیم برآورد می شود . در نهایت مجموع تأثیرات محاسبه و تفسیر کلی از مدل تحلیلی ارائه می شود .
( کلانتری : ۱۳۸۲ )
در این روش ابتدا متغیر های مستقل ( پاسخ گویی عمومی ، رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، احساس امنیت ، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، میزان استفاده از رسانه های داخلی و میزان استفاده از رسانه های خارجی ) که همگی سطوح سنجش فاصله ای دارند را به روش Enter وارد می کنیم و رگرسیون چند گانه می گیریم و با توجه به جدول Coefficents متغیر های مستقل که معنا دار نشده اند( بالای ۰٫۰۵ هستند) طبق جدول فوق شناسایی و حذف می کنیم در واقع متغیر های (پایگاه اقتصادی اجتماعی ، میزان استفاده از رسانه های داخلی و میزان استفاده از رسانه های خارجی) را حذف و دوباره بدون آن متغیر های غیر معنا دار رگرسیون می گیریم .