بررسی سوالات نوسان و موج کنکور

با ایجاد یک نوسان شارژ در یک نقطه از فضا می توانیم بار دیگری را که در فاصله دورتر قرار دارد ، قرار دهیم تا حرکتی نوسان داشته باشد. مانند امواج مکانیکی مانند امواج صوتی و آب ، امواج الکترومغناطیسی با فراوانی ، سرعت و دامنه آنها مشخص می شوند. نوسان و موج کنکور به هر حرکت تناوبی اشاره دارد که با فاصله از موقعیت تعادل در حرکت است و خود را برای مدت زمانی تکرار می کند. مثال نوسان بالا و پایین یک بهار ، نوسان در کنار یک بهار. نوسان در نوسان در کنار آونگ. نوسان یا حرکت واحد در یک جهت از بدن نوسان کننده. نوسان بین باورها ، عقاید ، شرایط و غیره فیزیک. یک اثر قابل بیان به عنوان یک مقدار که به طور مکرر و مرتباً در نوسان از مقدار متوسط ​​و پایین ، به عنوان فشار یک موج صدا یا ولتاژ جریان متناوب. نوسان ساز متشکل از یک تقویت کننده و یک شبکه انتخابی فرکانس است. خروجی تقویت کننده به شبکه انتخابی فرکانس اعمال می شود ، خروجی آن به ورودی تقویت کننده اعمال می شود.

برای تجزیه و تحلیل سوالات نوسان و موج کنکور می توان سوئیچ را باز کرد تا مسیر سیگنال حلقه بسته را باز کند. امواج به دو نوع طولی و عرضی می رسند. امواج عرضی مانند آنهایی هستند که روی آب قرار دارند و سطح آن بالا و پایین می رود ، و امواج طولی مانند موجی از صدا هستند که از فشارهای متناوب و ناهمواری های موجود در یک محیط تشکیل شده اند. خصوصیات اصلی (قطعات) یک موج شامل: فرکانس ، دامنه ، طول موج و سرعت است. فرکانس اندازه گیری است که چند موج در یک زمان معین از نقطه عبور می کنند. یک راه برای طبقه بندی امواج بر اساس جهت حرکت ذرات جداگانه از رسانه نسبت به مسیری که امواج حرکت می کنند است. طبقه بندی امواج بر این اساس منجر به سه دسته قابل توجه می شود: امواج عرضی ، امواج طولی و امواج سطح. برای امواج مکانیکی دو نوع اصلی حرکت موج وجود دارد: امواج طولی و امواج عرضی.

انیمیشن های زیر هر دو نوع موج را در سوالات نوسان و موج کنکور نشان می دهد و تفاوت بین حرکت موج و حرکت ذرات را در محیطی که موج از آن عبور می کند نشان می دهد. سه اصطلاح به کار رفته در توصیف یک موج عبارتند از: طول موج (طول یک موج) ، دامنه (ارتفاع موج از موقعیت تعادل به اوج) و فرکانس ، (تعداد امواج که در یک ثانیه از یک نقطه عبور می کنند) . امواج شامل انتقال انرژی بدون انتقال ماده هستند. در خاتمه ، موج می تواند به عنوان آشفتگی ای که از طریق یک رسانه حرکت می کند ، توصیف شود و انرژی را از یک مکان (منبع آن) به مکان دیگری انتقال دهد و بدون انتقال ماده. امواج بیشتر در اثر باد ایجاد می شوند. امواج باد محور یا امواج سطحی در اثر اصطکاک بین باد و آبهای سطحی ایجاد می شوند. با باد در سطح اقیانوس یا دریاچه می وزد ، آشفتگی مداوم یک تاج موج ایجاد می کند. … کشش گرانشی خورشید و ماه روی زمین نیز باعث ایجاد امواج می شود.