می 11, 2021

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۴۱

حال بر اساس محاسبات از طریق آزمون من – ویتنی ، معنی دار بودن تفاوت بین مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران مراکز بر حسب رشته تحصیلی بررسی می گردد .
فرض های آماری :
H0 : توزیع مهارت در سبکهای مذاکره بر حسب رشته تحصیلی مدیران مراکز یکسان است .
H1 : توزیع مهارت در سبکهای مذاکره بر رشته تحصیلی مدیران مراکزمتفاوت است.
با توجه به اینکه در متغییر مهارت در سبکهای مذاکره p مقدار محاسبه شده ( ۰٫۴۶۱ ) کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵ = α نیست ، لذا در این سطح ، فرض H0 رد نمی شود و این بدان معنی است که توزیع مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران برحسب رشته تحصیلی یکسان است ( جدول ۲۳-۴ )
جدول ۲۳-۴ : تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی تعداد میانگین
فنی و مهندسی ۲۱ ۱۵٫۸۳
علوم انسانی ۹ ۱۵٫۱۷
علوم پایه ۱ ۲۷
χ۲ درجه آزادی p
۱٫۵۴۹ ۲ ۰٫۴۶۱

 

نمودار۲۳-۴ : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها
۳-۵-۴ ) مقایسه مهارت در سبکهای مذاکره برحسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت مراکز
در نمونه مورد بررسی با توجه به میانه محاسبه شده در نمودار جعبه ای بین مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت اختلافی مشاهده نمی شود و همچنین با توجه به دامنه میان چارکی ، بین پراکندگی مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت مراکز تفاوت زیادی مشاهده نمی شود . ( نمودار ۲۴-۴ )
حال بر اساس محاسبات از طریق آزمون من – ویتنی ، معنی دار بودن تفاوت بین مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت بررسی می گردد .
فرض های آماری :
H0 : توزیع مهارت در سبکهای مذاکره بر حسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت مراکز یکسان است .
H1 : توزیع مهارت در سبکهای مذاکره بر حسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت مراکزمتفاوت است.
با توجه به اینکه در متغییر مهارت در سبکهای مذاکره p مقدار محاسبه شده (۰٫۳۴۱ ) کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵ = α نیست ، لذا در این سطح ، فرض H0 رد نمی شود و این بدان معنی است که توزیع مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران نوع فعالیت قبل از تقبل مدیرت یکسان است ( جدول ۲۴-۴ )
جدول ۲۴- ۴ : تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *