فایل – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۵-۳- مولفه مسئولیتپذیری و پاسخگویی ۷۴
۴-۵-۴- مولفه شفافیت کارآیی و اثر بخشی ۷۵
۴-۶- همبستگی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ۷۷
۴-۷- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با برخی متغیرهای مورد مطالعه (همبستگی پیرسون) ۷۸
۴-۸- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۲- خلاصه ۸۶
۵-۲-۱- توصیف ویژگیهای پاسخگویان (سرپرستان خانوار روستایی مورد مطالعه) ۸۷
۵-۲-۲- رضایت پاسخگویان از شرایط زندگی در روستا ۸۸
۵-۲-۳- وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه ۸۸
۵-۲-۴- وضعیت حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه ۸۹
۵-۲-۵- رابطه سرمایه اجتماعی با حکمروایی شایسته ۸۹
۵-۲-۶- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با متغیرهای مورد مطالعه ۹۰
۵-۲-۷- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان ۹۱
۵-۲-۸- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین روستاهای مورد مطالعه ۹۱
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۹۲
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۹۲
۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۹۴
منابع ۹۶
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) عوامل موثر بر حکمروایی محلی ۱۷
جدول (۲-۲) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ۲۳
جدول (۲-۳) شاخصها و گویههای حکمروایی شهری ۲۵
جدول (۲-۴) شاخص‌ها و گویه‌های سنجش حکمروایی شایسته روستایی ۲۷
جدول (۲-۵) جدول مقایسه‌ای نظریه‌پردازان درباره تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی ۳۱
جدول (۲-۶) شاخص‌های سرمایه اجتماعی ۳۶
جدول (۳-۱) بخشهای مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویههای هر بخش ۵۰
جدول (۳-۲) تعریف و مقیاس سنجش متغیرهای تحقیق ۵۰
جدول (۳-۳) سرمایه اجتماعی ۵۰
جدول (۳-۴) حکمروایی شایسته ۵۲
جدول (۳-۵) روش نمونهگیری ۵۴
جدول (۳-۶) ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه ۵۴
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.