می 12, 2021

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- قسمت ۲

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۶۱
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۶۱
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل ۶۲
جدول (۴-۵) توصیف متغیرهای فردی ۶۲
جدول (۴-۶) توصیف متغیرهای اقتصادی ۶۳
جدول (۴-۷) توصیف متغیرهای ارتباطی ۶۳
جدول (۴-۸) توصیف متغیرهای عضویت در نهادها ۶۴
جدول (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد ۶۴
جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضو فامیل غالب در روستا ۶۵
جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا ۶۵
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکن ۶۶
جدول (۴-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع وسیله حمل و نقل شخصی ۶۶
جدول (۴-۱۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع خانواده ۶۷
جدول (۴-۱۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل استقرار خانه ۶۷
جدول (۴-۱۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برخورداری از وسایل ارتباطی در خانه ۶۷
جدول (۴-۱۷) توصیف گویههای رضایت از شرایط زندگی ۶۸
جدول (۴-۱۸) توصیف نشانگرهای مولفه شبکه اجتماعی ۶۹
جدول (۴-۱۹) توصیف نشانگرهای مولفه اعتماد ۷۰
جدول (۴-۲۰) توصیف نشانگرهای مولفه مشارکت ۷۱
جدول (۴-۲۱) توصیف نشانگرهای مولفه آگاهی اجتماعی ۷۱
جدول (۴-۲۲) سطح‌بندی برخورداری از سرمایه اجتماعی ۷۲
جدول (۴-۲۳) توزیع فراوانی سطوح سرمایه اجتماعی ۷۲
جدول (۴-۲۴) توصیف نشانگرهای مولفه مشارکتگرایی ۷۳
جدول (۴-۲۵) توصیف نشانگرهای مولفه قانونمندی و عدالتمحوری ۷۴
جدول (۴-۲۶) توصیف نشانگرهای مولفه مسئولیتپذیری و پاسخگویی ۷۵
جدول (۴-۲۷) توصیف نشانگرهای مولفه شفافیت کارآیی و اثر بخشی ۷۶
جدول (۴-۲۸) سطح‌بندی ارزیابی وضعیت حکمروایی شایسته ۷۷
جدول (۴-۲۹) توصیف فراوانی سطوح حکمروایی شایسته ۷۷
جدول (۴-۳۰) رابطه بین مولفههای سرمایه اجتماعی و مولفههای حکمروایی شایسته ۷۸
جدول (۴-۳۱) رابطه بین برخی متغیرهای فردی پاسخگویان با سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ۷۹
جدول (۴-۳۲) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان ۸۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۳۳) مقایسه ارزیابی پاسخگویان دارای سطوح تحصیلاتی مختلف از سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ۸۱
جدول (۴-۳۴) مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته بین پاسخگویان ساکن در روستاهای با سطوح جمعیتی مختلف ۸۲