فایل دانشگاهی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

شبکه روابط و پیوندهای اجتماعی که به دو بعد رسمی و غیررسمی تقسیم میشود،
اعتماد و قابلیت اعتماد که شامل اعتماد شخصی، اعتماد تعمیمیافته (اعتمادی که نسبت به غریبه‌ها و افراد ناآشنا تعمیم مییابد) و اعتماد مدنی یا نهادی (اعتماد به نهادهای رسمی) می‌شود،
اعتماد اجتماعی مبین افزایش شناخت از دیگران در بستر روابط، تعاملات و ارزیابی از قابل اعتماد بودن دیگران و رسیدن به حسن ظن و اعتقاد به درستی دیگران و در نهایت، تصمیم به اعتماد کردن به دیگران در اوضاع مخاطره آمیز است (سفیری و صدفی، ۱۳۹۱). اعتماد را میتوان شاخصترین نتیجه سرمایه اجتماعی دانست. به همین خاطر است که در بسیاری از تحقیقات از اعتماد به عنوان جایگزین سرمایهی اجتماعی نام بردهاند. اعتماد برای ایجاد روابط انسانی موثر، برقراری ارتباط و بهبود ارتباط سازمانی، اعمال مدیریت و رهبری، تشکیل کار گروهی، ایجاد همکاری و ایجاد تغییر سازمانی موفقیتآمیز، ضروری و لازم است (زنگنه و همکاران، ۱۳۹۰).
تعامل اجتماعی: میزان تعامل با افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی، و
کنشهای یاریگرانه: همیاریهای اجتماعی، خیریهای و مذهبی.
غفاری در سال ۱۳۸۴ به نقل از گروتر، شاخصهای مربوط به سرمایه اجتماعی را در قالب مولفه‌های جامعهی مدنی و سیاسی، وفاق اجتماعی، پیوستگیهای افقی، جنبههای قانونی و اداری مورد توجه قرار داده است (جدول ۲-۵).
جدول (۲-۶) شاخص‌های سرمایه اجتماعی (غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از گروتر)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جامعه مدنی و سیاسی پیوستگیهای افقی وفاق اجتماعی جنبههای قانونی و اداری
– تعداد و نوع انجمن یا نهادهای محلی
– میزان عضویت در انجمن‌های محلی
– میزان تصمیمگیری مشارکتی
– میزان سلطه قوم و خویشی در انجمن
– میزان تسلط درآمد و شغلهای انجمن
– میزان اعتماد به اعضای روستا و خانوارها
– میزان اعتماد به حکومت
– میزان اعتماد به اتحادیههای تجاری
– تلقی از گستردگی سازمان محلی
– اتکاء به شبکههای حمایتی
– درصدی از درآمد خانوار که حاصل اهدا و بخشش است
– درصدی از درآمد خانوار که برای هدایا هزینه میشود
– شاخص آزادیهای مدنی
– درصد جمعیت مواجه با تبعیض سیاسی
– شاخص شدت تبعیض سیاسی
– درصد جمعیت مواجه با تبعیض اقتصادی
– شاخص شدت تبعیض اقتصادی
– درصد جمعیت درگیر در جنبش‌های جدایی‌طلب
– شاخص حقوق و آزادی‌های سیاسی
– شاخص دموکراسی
– شاخص فساد

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه ...
Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.