منابع مقالات علمی : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

Abstract meditation concept.

-پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری و به مجلس (البته در قانون اساسی تصریح نشده است)
– پاسخگویی شهرداریها به شورای شهر

– مسئولیتپذیری: همه دستاندرکاران باید مسئولیت‌پذیر باشند و سعی کنند تا از عهده مسئولیتی که به آنها واگذار شده برآیند (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱).
– قانونمحوری: این نشانگر به چارچوبهای قانونی درست و منصفانه که به صورت بیطرفانه اجرا می‌شود، اشاره دارد (همان منبع). کنشهای بازیگران اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند تسهیم منافع حاصل از مصرف منابع است. همچنین لازمهی برقراری حکومت قانون در متن روابط بازیگران، حکمروایی شایسته است (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
– شفافیت: در مقابل پنهانکاری در تصمیمگیریها به شمار میرود و مستلزم گسترش اطلاعات و تسهیل دسترسی همگان به آن است.
– کارآیی و اثربخشی: استفاده پایدار، بهره‌ورانه و هدفمند از زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست.
– عدالت و برابری: ایجاد فرصت مناسب برای تمامی روستاییان در زمینه ارتقا وضعیت رفاهی خود و تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت همهی اقشار در تصمیمگیری‌ها نوعی عدالت محسوب میشود (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). عدالت به معنی بیطرفی در فرآیندهای تصمیمگیری است که باعث میشود، همه زنان و مردان فرصتهایی را برای ایجاد رفاه و حفاظت از آن داشته باشند (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
– توافق جمعی: میانجیگری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه روستایی به منظور دستیابی به توافقات گسترده درباره آنچه که بهترین منافع برای آحاد روستاییان را در پی دارد.
– مشروعیت: رابطه درست و قانونمند بین مسئولان، مدیران و تصمیمگیرندگان محلی و غیر محلی با روستاییان به گونه‌ای که موجب پذیرش و حمایت آنها شود (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱).
– توانمندسازی: این مولفه عبارت است از گسترش داراییها و تواناییهای افراد فقیر به منظور مشارکت، چانهزنی، تأثیرگذاری، کنترل و حفظ موسسات پاسخگویی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهند. با توجه به گذار از الگوی فاعلیتمندی ابزاری و اقتصادی به سوی الگوهای ارتباطی و گفتمان کلامی در حکمروایی شایسته، حضور همه گروههای اجتماعی به منظور پویایی جامعه مدنی ضروری است. پیششرط این امر، توانمندسازی و ظرفیتسازی اجتماعی- اقتصادی و افزایش قدرت چانهزنی گروههای اجتماعی، مخصوصا اجتماعات فقیر است. ظرفیتسازی در واقع موازی با توسعه منابع انسانی همانند آموزش و مهارت است (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
جدول (۲-۳) شاخصها و گویههای حکمروایی شهری (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیرها گویه
مشارکت تأثیر مشارکت افراد در مسائل عمومی شهر در مسئولیتپذیری مدیران شهری.
فساد اداری و رشوهخواری مدیران شهری نتیجه عدم دخالت مردم در مسائل عمومی.
حضور فعال در انجمنهای مدنی مانند انجمن اولیا و مربیان مدرسه، نقش مهمی در کارآیی آموزشی مدرسه دارد.
کارهای گروهی و تشکلهای اجتماعی ضامن شفافیت امور مالی و برنامهریزی بودجه در نهادهای مدیریت شهری خواهد بود.
حکومت قانون انتشار صورتحسابهای مالی نهادهای مدیریت شهری و شفافیت بودجه در کاهش فساد اداری تأثیر دارد.