می 11, 2021

بررسی رابطه رهبر- عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی- قسمت ۱۳

رضایت شغلی
Job Satisfaction - رضایت شغلی

 

 

ضریب همبستگی پیرسون

 

 

۰٫۱۹۶**

 

 

۰٫۵۶۷**

 

 

۱

 

 

 

سطح معناداری

 

 

۰٫۰۰۱

 

 

۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

تعداد

 

 

۲۶۵

 

 

۲۶۵

 

 

۲۶۵

 

 

 

* رابطه در سطح ۰٫۰۵ معنادار است.

 

 

 

** رابطه در سطح ۰٫۰۱ معنادار است.

 

 

فرضیه اول: اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین اعتماد به همکار و رضایت شغلی ۰٫۰۰۱ می باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. بنابر این فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تایید قرار می گیرد. به عبارتی اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد و هر اندازه اعتماد فرد به همکارانش افزایش پیدا کند، رضایت او از شغلش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۱۹۶ می باشد که شدت رابطه ضعیفی را نشان می دهد.
فرضیه دوم: تبادل رهبر- عضو، رابطه معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی ۰٫۰۰۰ می باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. بنابر این فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تایید قرار می گیرد. به عبارتی تبادل رهبر- عضو رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد و هر اندازه رابطه بین مدیران و سرپرستان با کارکنان بهبود یابد، رضایت کارکنان از شغل خود نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۵۶۷ می باشد که شدت رابطه نسبتا خوبی را نشان می دهد.
فرضیه سوم: اعتماد به همکاران رابطه معناداری با تبادل رهبر- عضو دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو ۰٫۰۲۳ می باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. بنابر این فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تایید قرار می گیرد. به عبارتی اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با تبادل رهبر- عضو دارد و هر اندازه فضای اعتماد در میان کارکنان حاکم بشود، رابطه بین مدیران و سرپرستان با کارکنان نیز بهبود خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۱۳۹ می باشد که شدت رابطه ضعیفی را نشان می دهد.
۴-۵- آزمون فرضیه چهارم
به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از رگرسیون استفاده می نماییم.
۴-۵-۱- مفروضات مدل رگرسیونی
می دانیم که انجام هر رگرسیونی مستلزم مفروضاتی است که تا این مفروضات برقرار نباشند، اعتبار رگرسیون خدشه دار خواهد بود. یکی از این مفروضات، مستقل بودن خطاها از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمونی به نام دوربین واتسن استفاده می شود. چنانچه این آماره در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار داشته باشد، بین خطاها همبستگی وجود ندارد و فرض استقلال پذیرفته می شود.
همان طور که نتایج جدول زیر نشان می دهد، این آماره در بازه مورد نظر قرار دارد. بنابر این فرض استقلال پذیرفته می شود.

( جدول ۴-۸) : آزمون استقلال خطاها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل آماره دوربین- واتسن
اعتماد به همکاران ۱٫۵۶۷
تبادل رهبر- عضو ۱٫۸۹۶
اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو ۱٫۹۳۱

 

مفروضه دیگر عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد. هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله خط رگرسیون است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و اعتبار مدل پایین است.
در جدول زیر ضرایب تولرانس و عامل تورم واریانس آمده است. هرچقدر تولرانس کم باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هرچقدر افزایش یابد باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیونی افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب می سازد.
نتایج نشان می دهد که شاخص تولرانس مقادیر نزدیک به یک را اختیار کرده و بین متغیرهای مستقل همخطی معنادار که موجب بروز اشکال در رگرسیون شود، وجود ندارد.
( جدول ۴-۹) : آزمون همخطی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *