بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان …

جدول (۴-۳) شیوه نمره‌گذاری سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی (طیف لیکرت) ۸۳
جدول(۵-۳) شماره سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی با مولفه‌های آن ۸۴
جدول (۶-۳) اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری داده‌ها(پرسشنامه) ۸۶
جدول( ۱-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ۹۱
جدول(۲-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن ۹۲
جدول(۳-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی ۹۳
جدول(۴-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت ۹۴
جدول(۵-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ وضعیت استخدامی ۹۵
جدول(۶-۴ ) نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ۹۷
جدول( ۷-۴) وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۹۹
جدول(۸-۴) وضعیت اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۹۹
جدول (۹-۴) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا ۱۰۰
جدول (۱۰-۴) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد جانبی در دانشگاه بوعلی‌سینا ۱۰۱
جدول( ۱۱-۴) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد عمودی در دانشگاه بوعلی‌سینا ۱۰۱
جدول( ۱۲-۴) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد نهادی در دانشگاه بوعلی‌سینا ۱۰۲
جدول(۱۳-۴) مقایسه میانگین حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان زن و مرد ۱۰۲
جدول(۱۴-۴) مقایسه میزان حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا به لحاظ وضعیت استخدامی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ۱۰۳
جدول(۱۵-۴) مقایسه میزان حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا به لحاظ وضعیت استخدامی آنها با استفاده از آزمون توکی ۱۰۴
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۱۶-۴) نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد جانبی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا ۱۰۵
جدول( ۱۷-۴) نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد عمودی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا ۱۰۶
جدول ۱۸-۴- نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد نهادی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا ۱۰۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۱-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ۹۲
نمودار(۲-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن ۹۳
نمودار(۳-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی ۹۴
نمودار(۴-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت ۹۵
نمودار(۵-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب وضعیت استخدامی ۹۶
نمودار(۶-۴) توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق به همراه منحنی نرمال ۹۸
نمودار(۷-۴) نمودار پراکنش اعتماد جانبی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده ۱۰۶
نمودار(۸-۴) نمودار پراکنش اعتماد عمودی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده ۱۰۷
نمودار(۹-۴) نمودار پراکنش اعتماد نهادی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده ۱۰۸
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۱-۱): مدل نظری تحقیق ۱۳
شکل(۲-۱) سازمان اعتماد آفرین ۳۷
شکل(۲-۲) پیوستار درجه اعتماد سازمانی ۴۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.