تمایز برند

 

 

۱٫۹۲۷۷

 

 

-۱۹٫۳۶۰

 

 

۳۸۰

 

 

.۰۰۲

 

 

-۱٫۰۷۲۲۹

 

 

-۱٫۱۸۱۶

 

 

-.۹۶۲۹

 

 

 

ارائه برند

 

 

۳٫۴۶۳۹

 

 

۹٫۵۰۱

 

 

۳۸۱

 

 

.۰۰۰

 

 

.۴۶۳۸۶

 

 

.۳۶۷۵

 

 

.۵۶۰۲

 

 

مطابق با جدول فوق، مقدار سطح معنی‌داری تمامی ابعاد شاخص هویت برند برابر با ۰٫۰۰ و کمتر از ۰٫۰۵ می‌باشد، بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر برای این تمام ابعاد رد می‌شود. بدین معنی که میانگین این ابعاد برابر با حد متوسط (۳) نمی‌باشد. همچنین با بررسی مقادیر میانگین ابعاد این شاخص مقادیر میانگین این ابعاد، به جز بعد ارائه برند ،کمتر از حد متوسط است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۴-۴آزمون نرمال بودن داده ها

 

با توجه به اینکه سطح سنجش متغیرهای تحقیق از نوع رابطه ایی است، لذا در این بخش از آمار ناپارامتریک و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی استفاده شده است.
جدول ۴-۴ بررسی نرمال بودن داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها کولموگروف اسمیرنوف مقدار معنی داری
آمیخته بازاریابی خدمات ۱٫۰۶۳ ۰٫۲۰۸
هویت برند ۱٫۰۸۰ ۰٫۱۹۴

 

در انجام روشهای آماری:
نرمال بودن داده ها به خصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است. پس لازم است که با آزمون های آماری مناسب نسبت به این امر اقدام نموده و از این بابت مطمئن شویم لذا با استفاده از آزمون کلموگراف – اسمیرینف در رابظه با نرمال بودن توزیع داده ها اظهار نظر خواهیم نمود. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که توزیع متغیرهای تحقیق در سطح قابل قبولی (۹۵ درصد اطمینان) نرمال می باشند. در آزمون کولموگروف – اسمیرنف فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات ، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با توزیع خاص همخوانی دارد.
با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی داری آن بیشتر از ۵ درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود، ولی اگر کمتر از ۵ درصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود. اکنون با توجه به توضیحات بالا و خروجی آزمون نتیجه می گیریم تمامی متغیرها به علت بزرگ بودن سطح معنی داری از ۵ درصد دارای توزیع نرمال می باشند.

 

۴-۵ آزمون فرضیات پژوهش:

 

۴-۵-۱فرضیه اصلی :
بین آمیخته بازاریابی و هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد رابطه معنا دار وجود دارد.
جدول۴-۵ : تعیین همبستگی بین آمیخته بازاریابی و هویت برند

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *