با موضوع مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک

۲-۵-۴-۱- شکل های جور واجور سرمایه علم محور

سرمایه انسانی: شامل مواردی در بخش نیروی انسانیه، مانند تعداد دوره های آموزشی برگزار شده.

سرمایه ساختاری: شامل چارچوبای سازمانی مانند زیرساختهای فنی، عملیات تجاری، تعداد مدیران تولید.

سرمایه ارتباطی: شامل همکاری با شبکه های ملی، مشتریان و شرکای بین المللی.

سرمایه نوآوری: شامل هزینه های تحقیق و پیشرفت و پروژه های نوآورانه

اهداف دانشی

شکل های جور واجور سرمایه های فکری در  آخر به چهار هدف دانشی می رسن. اهداف دانشی که در ادامه توضیح داده می شن، بخشی از اهداف هدف دار این بانک هستن.

  • لیاقت از راه علم تخصصی
  • افزایش اعتماد از راه انتقال علم

اعتماد عمومی به عنوا ن یه دارایی مهم واسه هر بانک مطرحه. بر این پایه انتقال فعالانه علم واسه اطلاع رسانی به مردم جامعه از فعالیتهای این بانک و کمک به پیشرفت اعتماد عمومی دنبال می شه.

 

  • تعامل از راه همکاری و بین المللی سازی

این بانک بدنبال کمک به ثبات مالی و پیشرفت ارتباطات با بخشهای جورواجور در سطوح ملی و شرکای بین المللیه. پس همکاری با شرکای جور واجور مانند بانکای تجاری نهادهای علمی و مسئولان دولتی پیگیری می شه.

  • کارایی از راه مدیریت نوین

این هدف، بمنظور بهبود دائمی فرایندهای تجاری و خدماته. بهبود علاوه بر ابعاد اقتصادی(مانند کارکرد اقتصادی) وظایف و امور عملیاتی اجرایی رو در بر میگیره. رسیدن به سطوح بالای کارایی به پیشرفت تجارب تجاری، روشها و تکنیکای نوآورانه و امنیت زیر ساختی نیاز داره.

اقتصادی

لازم بذکره که  در این مدل فرایندهای تجاری در برگیرنده فرایندهای پشتیبانی و اصلی متعدده. فرایندهای اصلی شامل آماده سازی و اجرای سیاستهای پولی، حصول اطمینان از ثبات پولی و توجه با ارتباطات درون و بیرون سازمانه.

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره ۳-۲ : مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک

 

شکل شماره ۴-۲ : رسیدن به اهداف دانشی به کمک سرمایه های دانشی

جدول ۴-۲ : شاخصای امتحان  سرمایه انسانی در بانک ملی استریچیسک

 

عاملشاخصارزش سال ۲۰۰۴هدفلیاقتاعتمادتعامل

 

کاراییارزش در سال۲۰۰۵
ساختار نیروی انسانیتعداد نیروی انسانی
اندازه جابجایی نیروی انسانی در سال
درصد کارکنان دارای مدرک دانشگاهی
نیروی کار    انعطاف پذیردرصد کارکنان پاره وقت
درصد مرخصی کارکنان
مدیریت تنوعدرصد کارکنان زن
درصد کارکنان زن متخصص
درصد کارکنان زن دارای سمتهای بالا
انتقال علممیانگین تعداد روزای آموزش کارکنان در سال
هزینه های آموزش کارکنان به ازا هر کارمند
تعداد گواهینامه های فرستاده شده پایان دوره
تعداد جابجایی شغلی داخلی
تعداد بازدیدهای داخلی و بین المللی
تعداد گواهینامه های فرستاده شده پایان دوره
تعداد کارکنان دارای دوره های آموزش خارج سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۵-۲ : شاخصای امتحان  سرمایه ساختاری در بانک ملی استریچیسک

 عاملشاخصارزش در سال ۲۰۰۴هدفلیاقتاعتمادتعاملکاراییارزش در سال۲۰۰۵
ساختار مدیریتبخش کنترل
تعداد مدیران تولید
زیر ساخت فنیتعداد کاربرده های تکنولوژی اطلاعات
درصد دسترسی به سیستم پرداخت ARTIS
درصد خطاهای پرداخت در تبادلات
حفاظت محیطی و اطمینان از کیفیتتعداد ممیزان محیطی
تعداد ممیزان کیفیت
گروه هاتعداد شرکتهای فرعی واسه خدمات سیستم پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۶-۲ شاخصای امتحان  سرمایه نوآوری در بانک ملی استریچیسک

اقتصاد

عاملشاخصارزش در سال ۲۰۰۴هدفلیاقتاعتمادتعاملکاراییارزش در سال۲۰۰۵
نوآوریدرصد نیروی انسانی مورد استفاده واسه پروژه های نوآوری
هزینه های تحقیق و پیشرفت درون سازمان
تعداد بازدیدهای تحقیقاتی
تعداد ایده های مطرح شده واسه پیشرفت تحقیقات اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۷-۲ : شاخصای امتحان  سرمایه ارتباطی در بانک ملی استریچیسک

عاملشاخصارزش در سال ۲۰۰۴هدفلیاقتاعتمادتعاملکاراییارزش در سال۲۰۰۵
همکاری و شبکه هاتعداد روزهایی که شرکت میزبان مراسما هستش
تعداد روزهایی که شرکت میزبان مراسمای بین المللیه
تعداد پروژه های فنی
تعداد سمینارهای ارائه شده به وسیله کارکنان شرکت
تعداد انتشارات و روابط عمومیتعداد انتشارات شرکت
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی بوسیله کارکنان شرکت
تعداد خبرهای چاپ شده از شرکت در مطبوعات
تعداد کنفرانسهای خبری مطبوعاتی
ارتباطات اینترنتیمیانگین روزانه تعداد بازدید کنندگان از سایت شرکت شرکت

 

 

۲-۵-۵- مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون (۱۹۹۷)

در این مدل، سرمایه بازار به دو  سرمایه فکری  و مالی تقسیم شده. سرمایه فکری هم دارای دو جز سرمایه انسانی و ساختاریه.  سرمایه مشتری و سرمایه سازمانی در زیر سرمایه ساختاری قرار داده. سرمایه سازمانی  هم شامل دو سرمایه فرآیندی و نوآوریه(Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007)

تعاریف اجزا مدل عبارتند از:

  • سرمایه انسانی: نشون دهنده ارزشها، عادتهای اعضا سازمانه.
  • سرمایه ساختاری: پایه پشتیبانی از سرمایه انسانیه. بر خلاف سرمایه انسانی، این سرمایه توانایی ذخیره سازی و انتقال رو داراس. این سرمایه در بر گیرنده سرمایه سازمانی و مشتریه. سرمایه سازمانی در بر گیرنده سیستما، وسیله ها، فرهنگ سازمانیه. سرمایه مشتری در بر گیرنده وفاداری مشتریان و شکل های جور واجور مشتریان جدیده.

 

شکل شماره ۵-۲ : اجزا سرمایه فکری در مدل ادوینسون و مالون(بر مبنای مدل اسکاندیا)

 

شکل شماره ۶-۲ : نقاط تمرکز مو لفهای سرمایه فکری در مدل ادوینسون و مالون در دورای وقتی(بر مبنای مدل اسکاندیا)

[۱] Oesterreichische National Bank