با موضوع تعهد سازمان بعنوان متغیر مستقل

تحقیقات بسیاری به این موضوع بدست اومده می شن که تعهد سازمانی کارکنان از راه افزایش فرصتهایی واسه پیشرفت تقویت می شه (بالفور ۱۹۹۰: بتمن: استیرز ۱۹۸۴: استلر[۳] ۱۹۸۰: گورسکی[۴] ۱۹۶۶) از نظر هربنیاک و آلتو (۱۹۷۲) معنی یادگیری و رشد فردی یه مشخصه شغلی ربط داره.

بالفور (۱۹۹۰) در مصاحبه ای دریافت که تقریباً همه پاسخگویان این معنی رو به عنوان موضوع در آزمایش کیفیت روابط شون با سازمان تعیین کردن.

مشاغل، بیشتر می تونن بگونه ای تنظیم شن که کسل کننده و تکراری باشن و فرصت کم و یا هیچ فرصتی رو واسه رشد فرد ایجاد ننمایند. وقتی که اینجور مشکلی هست ادارک کارکنان از روابط دوطرفه با سازمان شایدً باید ضعیف شه واسه اینکه اونا معمولاً نیاز دارن و توقع دارن و واسه زمان و تلاش صرف شده خواست بیشتری رو نسبت به فیش حقوق خود توقع دارن (کانتر، ۱۹۶۸: موریس و شرمن، ۱۹۸۱).

مشکلی

 

۴-۲-۳-۲-۲ویژگیهای سازمانی

تعهد سازمانی کارکنان، تعابعی از متغیرهای دیگه سازمانه. کارکنان در همه سطوح می خواهند در تصمیماتی که در کار و نقش اونا در سازمان تاثیر داره به حساب آورده شن (جاگو وروم، ۱۹۸۸). هال (۱۹۷۷) فهمید وقتی که کارکنان در تصمیم گیری مشارکت می کنن وابستگی و درگیری اونا نسبت به سازمان افزایش می یابد.

موریس و استیرز (۱۹۸۰) تعداد ۲۶۲ نفر کارمند رو در بخش دولتی مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسیدن که :

« متغیرهای نبود تمرکز (درک مشارکت در اراده کردن)، رسمیت (بخش ای که با اون، کارکنان از قوانین و مقررات نوشته شده مربوط به شغل آگاه می شن) و بخش نظارت سرپرستان و کارکنان (فرصتی واسه مشارکت در تنظیم شغل و واحدهای روازنه ) کانالهای ارتباطی دو جانبه و پادشهای نقدی و غیر نقدی بطور معنی داری با درجه تعهد کارکنان در رابطه هستن».

اراده کردن

رزالی[۵] (۱۹۹۲) بالفور (۱۹۹۰) در مطالعاتشان فهمیدن که افزایش درجه مشارکت در تصمیم گیری تموم ابعاد سه گانه تعهد رو (تمایل به موندن، نقش اضافی و قصد ترک خدمت در جابجایی) میان کارکنان در سازمانهای بخش دولتی تقویت می کنه. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۲۷).

ریچارز[۶] در سال ۱۹۸۵ بطور خلاصه تحقیقات تجربی در مورد تعهد سازمانی به عنوان جداگونه و وابسته رو بشرح جداول زیر بیان می کنه: (ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۹۳).

جدول۲-۲ تحقیقات مربوط به تعهد سازمان به عنوان متغیر جداگونه

 

محقق یا محققینسالنمونهیافته های
انگل (Angle) و پری (Perry)۱۹۸۱کارکنان ترانزیتتاخیر و جابجایی
پیتمن (Batman) و استراسر (Strasser)۱۹۸۴پرستارانرضایت شغلی
هوم (Hom)، کاتربرگ (Katerberg)وهولین (Hulin)۱۹۷۹پرسنل نظامیجابجایی
کوچ (Koch) و استیرز (Steers)۱۹۷۸کارکنان دولتیغیبت و جابجایی
لارسون (Larson) و فوکامی (Fukami)۱۹۸۴کارکنان دولتیغیبت، جابجایی و کارکرد
مارش (Marsh) و مانری (Mannari)۱۹۷۷کارکنان الکتریکی ژاپنجابجایی
مودی (Mowday)، پورتر (Porter)و استیرز (Steers)۱۹۷۹کارکنان دولتیغیبت و جابجائی
پورتر،کرامپون (Crampon) و اسمیت (Smith)۱۹۷۶مربیان مدیریتجابجائی
استیرز (Steers)۱۹۷۷کارشناسان و مهندسانموظبت و جابجایی
ون مائن (Wan Maanen)۱۹۷۵استخدام پرسنل پلیسکارکرد

 

 

جدول ۲-۳ تحقیقات مربوط به تعهد به عنوان متغیر وابسته

دانشجو

سرمایه گذاری

محقق یا محققینسالنمونهپیشنیه مربوط
آلتو، هربنیاک، آلنسو۱۹۷۳معلمان و سرپرستانسرمایه گذاری (سن، تحصیلات و چیزای دیگه ای به جز اینا)
باترل (Batrol)۱۹۷۹متخصصین کامپیوتررضایت شغلی
براون۱۹۶۹کارکنان دولتارضاء نیاز
بوکانال۱۹۷۴مدیران دولتی / خصوصیهنجارهای گروهی، چالشی شغلی، انتظارات برآورده شده، تصویب خیالات شخصی و اهمیت احساسات فردی
۱۹۸۱دانشجویان و کارگران فنیسرمایه گذاری، جایزه، هزینه، گزینه های شغلی (- )
گروسکی (Grusky)هال، اشنایدر، ینگرن (Nygren)۱۹۶۶۱۹۷۰مدیران بخش دولتی،جنگلبانانجایزه، ارزشها رضایت از وابستگی و نیازای امنیتی
کسیلر (Kiesler)وس کومار۱۹۶۶دانشجویانعوامل خارجی، جایزه (-)
هربنیاک، آلتو۱۹۷۲معلمان و سرپرستانفشار نقش (-) تصنعیف خود، سن، تحصیلات
لی (Lee)۱۹۶۹متخصصیندوره تصدی، متجانس
(اهداف فردی و سازمانی و آبرو شغلی)

 

 

ادامه جدول ۲-۳ تحقیقات مربوط به تعهد به عنوان متغیر وابسته

موریس و شرمن۱۹۸۱کارکنان بهداشت روانیفشار نقش (_)، رضایت شغلی، دوره تصدی
اریلی (Oreilly) و کالدول۱۹۸۰کارکنان جدیدMBAاداری و برگشت ناپذیر بودن انتخاب شغل
روز بولت، فارل (Farrel)۱۹۸۳حسابداران و سر پرستانجایزه، هزینه جانشین ها
اشنایدر، هال، نیگرن۱۹۷۴جنگلبانانتجانس اهداف سازمانی و فردی و دوره تصدی
شلدن۱۹۷۱متخصصینسن، دوره تصدی و موفقیت
استیرز۱۹۷۷مهندسین ومتخصصینموفقیت، مشخصات شغلی، هنجارهای گروهی
استیونز، (Beyer)، تریس۱۹۷۸سرپرستان بخش دولتیدوره تصدی، نقش بیشتر از اندازه (_)، مشارکت در اراده کردن
استامف، هارتمن۱۹۸۴دانشجویان / کارکنان جدیدتناسب شغل/ فرد، کارکرد، رضایت شغلی
ونیر، گجمن (Gechman)۱۹۷۷معلمانمشارکت، رضایت شغلی
ولز (Welsh)۱۹۸۱کارکنان بیمارستانسن، دوره تصدی
لارسون (Larsah) و فوکامی (Fukami)۱۹۸۴کارکنان روزنامه هم فکردوره تصدی، محیط شغلی (_)، روابط سرپرستان، درگیری اجتماعی

[۱]. Stuck

[۲]. Movers

[۳]. Estler

[۴]. Grasky

[۵]. Sazali

[۶]. Reichers