نشانه های اعتماد به نفس در افراد

الا بذکرا.. تطمئن القلوب ….«دل به یاد خدا آرام می گیرد».(سوره رعد آیه 28)

کسانی که دارای اعتماد به نفس هستند :

– بادیگران تفاهم دارند واز مصاحبت با افراد آگاه لذت می برند.
– نسبت به عملکردشان خوش بین و راضی می باشند و حداکثر استفاده ازتوایهای خودشان را به عمل می آورند.
– به شخصیت خودشان پایبند هستند و خود را باور دارند.
– به پیروزی آینده ی تصمیمشان مطمئن هستند.
– درتصمیم گیری های فردی و اجتماعی دارای ثبات رأی و اطمینان خاطرمی باشند .
– راز دارهستند .
– ازمسخره کردن دیگران دوری می کنند و به دیگران در حد توان کمک می نمایند .
– اهداف خود را د رزندگی به درستی می دانند و خود را سزاواربه حقیقت پیوستن رویاهایشان می دانند.
– به خود احترام می گذارند و متقابلا ً به دیگران نیز احترام می گذارند و روابط خود را با دیگران ارتقا می بخشند و آرامش روحی خود را حفظ  می کنند.
– با ترس خود رو به رو می شوند و با رویارویی با ترس خود ، اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورند .
– دارای احساس خود باوری و اعتماد به نفس و اعتماد به اراده و خواست خود هستند.
– دارای سجایا و مشخصات روحی خاص می باشند و اسیر خود نمی باشند و اسیر احساسات نیستند و روی اصول دوستی رفتارمی کنند.
– از جنب وجوش وفعالیت زیاد لذت می برند ودر رسیدن به نتیجه شیرینی احساس می کنند.

– افرادی آرام مطمئن وسنگین وبا ثباتی هستند.
– از خطا واشتباه خود درس می گیرند وازتکرارآنها جلو گیری می کنند وخود را محدود نمی کنند.
– خود آگاهی دارند وتلاش می کنند برای شناخت وپرورش استعدادهای نهانی خود.
– احساس کنترل برزندگی خود وپشتکارواراده در رسیدن به نیازها واهداف خود دارند.
– شکست ناپذیری واستقامت وپایداری در مشکلات وحوادث زندگی .(بیابانگرد،1372).

اعتماد به نفس یکی از عوامل اساسی موفقیت انسان در زندگی است. کسی که اعتماد به نفس دارد خود را به درستی می شناسد وازتواناییها ومحدودیت های خود آگاه است .وخود را همانگونه که هست ،می پذیرد نسبت به خویش نگرش مثبت دارد.وبا شناخت وپذیرش خود برای تقویت توانمندی ها وکاهش محدودیت های خویش تلاش می کند.

به خود متکی است ودر انجام کارها از تجربیات دیگران استقلال عمل دارد. همچنین روحیه شاد وامیدوار دارد ودر برابر مشکلات پایداری بیشتری نشان می دهد. (کریم زاده،88).