از آنجائیکه مقدار بدست آمده برای همه متغیرها بالای ۷/۰ می‏باشد می‏توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده‏های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‏های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‏های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‏های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‏ها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‏اند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را مشخص نماید و سر‏انجام پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۰؛ ۲۳۵). در این تحقیق برای بررسی سوالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
۱-۸-۳ آمار توصیفی
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از جداول فراوانی نشان داده خواهد شد.
۲-۸-۳ آمار استنباطی
در این تحقیق از استنباط آماری مربوط برای تجزیه و تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیات بهره گرفته می‏شود. مبنای نتایج تحلیل در این تحقیق استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می‏باشد. در مرحله اول نرمال بودن داده‏ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص‏های منتج از آن‏ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می‏گیرد. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه‏ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است، به آزمون فرضیه‏های تحقیق پرداخته می‏شود.
۱-۲-۸-۳ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‏های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‏گیرد. پیش از انجام آزمون‏های آماری باید مشخص کنیم که آیا داده‏ها از یک جامعه نرمال به دست آمده‏اند یا خیر. اگر متغیرها دارای توزیع نرمال باشند، آن‏گاه با آزمون‏های مطرح شده در آمار پارامتری می‏توان به آزمون فرضیه‏های تحقیق پرداخت. اما اگر متغیرها غیر نرمال باشند، باید از آزمون‏های ناپارامتری استفاده نمود. آزمون فرض نرمالتی به شکل زیر مطرح می‏شود.
H0: داده ها نرمال هستند (داده ها از جامعه نرمال آمده‏اند)
H1: داده ها نرمال نیستند (داده ها از جامعه نرمال نیامده‏اند)
اگر مقدار سطح معنی‏داری کوچک باشد (کمتر از مقدار خطای ۰۵/۰)، فرض صفر یعنی نرمالتی رد می‏شود و برای آزمون فرضیه‏ها باید از آمار ناپارامتری استفاده نمود و در غیر این صورت، فرض صفر رد نمی‏شود و در نتیجه داده‏ها دارای توزیع نرمال هستند و می‏توان برای بررسی آن‏ها از آزمون‏های پارامتری مناسب استفاده نمود.
۲-۲-۸-۳ آزمون تی تک نمونه‏ای
برای شاخص‏های نرمال از آزمون پارامتری تی تک نمونه‏ای استفاده می‏نماییم. این آزمون به صورت زیر بیان می گردد:
H0 =میانگین امتیازات داده شده به وضعیت شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها بزرگتر یا مساوی ۳ است.
H= میانگین امتیازات داده شده به وضعیت شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کمتر از ۳ است.
در تمامی آزمون‏ها اگر مقدار سطح معنی‏داری (Sig) بزرگتر از سطح خطا (۰۵/۰) باشد  را نتیجه می‏گیریم و در صورتیکه سطح معنی‏داری (Sig) کوچکتر از سطح خطا (۰۵/۰) باشد  را نتیجه می‏گیریم.
۳-۲-۸-۳ آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته استفاده می‏شود. فرض صفر بیان می‏کند که میانگین رتبه‏ها یکسان هستند و فرض مقابل بیان می‏کند که حداقل دو عامل وجود دارند که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند. این آزمون به شکل زیر بیان می شود.
H0 = میانگین رتبه تمام متغیرها یکسان است
H1 = حداقل دو متغیر وجود دارد که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند
اگر مقدار سطح معنی داری کوچک باشد (کمتر از مقدار خطای ۰۵/۰)، فرض صفر رد می‏شود. یعنی حداقل دو متغیر یا شاخص وجود دارند که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند. برای رتبه بندی این شاخص‏ها می‏توان از میانگین رتبه آن‏ها استفاده نمود که البته روش کاملا صحیحی نیست. اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ باشد (بزرگتر از مقدار خطای ۰۵/۰)، فرض صفر رد نمی‏شود و میانگین رتبه تمام متغیرها یا شاخص‏ها یکسان است و نمی‏توان به رتبه بندی آن‏ها پرداخت.
۴-۲-۸-۳ تحلیل عاملی تاًییدی
تحلیل عاملی تشکیل شده از مجموعه‏ای از روش‏های آماری که هدفش ساده کردن یک مجموعه پیچیده از داده‏هاست. در علوم اجتماعی، تحلیل عاملی در مورد همبستگی بین متغیرها به کار می‏رود. در ادبیات، تحلیل عاملی اساسا یک عامل، یا سازه است و بیان موجز و فشرده‏ای از روابط میان مجموعه‏ای از متغیرها می‏باشد. به عبارت دیگر یک عامل، سازه‏ای است که به طور عملیاتی بوسیله بارهای عاملی خود تعریف می‏شود و بارهای عاملی، همبستگی یک متغیر با یک عامل است (کلاین، ۱۳۸۱).
در ابتدا تحلیل عاملی صرفا یک روش اکتشافی آماری بود. اما اخیرا این امکان بوجود آمد که با استفاده از تحلیل عاملی بتوان به آزمون فرضیه پرداخت. این روش را یورسکوک ابداع کرد و نام آن را تحلیل عاملی تاًییدی گذاشت. در این روش براساس مطالعات قبلی با نظریه‏های مرتبط با همبستگی‏های عاملی متغیرها، فرضیه‏سازی می‏شود. سپس تا جائیکه ممکن است به برازندن[۶۷] (جور) کردن این همبستگی‏ها در ماتریس هدف می‏پردازد (کلاین، ۱۳۸۱).
تحلیل عاملی تاًییدی در واقع یک آزمون نظریه است که درآن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می‏کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می‏کند که کدام متغیرها با کدام عامل‏ها و کدام عامل‏ها با یکدیگر همبسته می‏شود. برای ارزشیابی روایی سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پزوهشگر عرضه می‏کند تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه‏هایی درباره ساختار عاملی داده‏ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل‏هاست، بیازماید. روش تاًییدی بعد از مشخص کردن عامل‏های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه داده‏ها آزمون می‏کند (هومن، ۱۳۸۰).
۹-۳ خلاصه فصل سوم
در این فصل به تشریح جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری و روش تحقیق مورد استفاده پرداخته شده است. سپس، پرسشنامه‏ای برای سنجش مدل پیشنهادی تحقیق طراحی شده است. نمونه این پرسشنامه در ضمایم تحقیق آمده است. پایایی و روایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۵ نفر تعیین شده است.
در ادامه، این پرسشنامه‏ها در میان نمونه آماری مورد نظر پخش شد و پس از جمع آوری پرسشنامه‏ها، از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه‏ها، از آزمون‏های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی تک‏ نمونه‏ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. قابل ذکر است که تحلیل‏های آماری فوق به کمک نرم افزار LISREL & SPSS انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‏ها فرایندی چند مرحله‏ای است که طی آن داده‏هایی که از طریق بکارگیری ابزار‏های جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‏اند خلاصه، کد‏بندی، دسته بندی و… و در نهایت پردازش می‏شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‏ها و ارتباط‏ها بین این داده‏ها به منظور آزمون فرضیه‏ها فراهم آید. در این فرایند‏ها، داده‏ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‏شوند و تکنیک‏های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط‏ها و تعمیم های بعدی دارند (خاکی، ۱۳۸۷).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‏ای علمی از پایه‏های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‏رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‏های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‏شوند. در این فصل نیز به توصیف داده‏های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‏هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
۲-۴ توصیف ویژگی‏های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‏ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‏های آماری، لازم است این داده‏ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده‏ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه‏ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می‏رود(حافظ نیا، ۱۳۸۹).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: