می 11, 2021

دسترسی متن کامل – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۳

عناصر ملموس

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳

قابلیت اعتماد

۱۴-۱۵-۱۶-۱۷

مسئولیت پذیری

۱۸-۱۹-۲۰

اطمینان

۲۱-۲۲-۲۳-۲۴

همدلی

۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵

قیمت و ارزش ادراک شده

۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱

متداول ترین ابزاری که امروزه به منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاس لیکرت است. این مقیاس در ابتدای سال ۱۹۳۰ توسط لیکرت ابداع شد. در این روش پژوهشگر سوالاتی را درباره موضوعات جداگانه مشخصی طراحی و تدوین می‏نماید و هر یک از این نمونه‏ها نیز به اظهارنظر پیرامون هر یک از سوالات مذکور می پردازند(مک ناب،۱۳۹۰).
شکل کلی : کاملاً مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملاً موافقم
امتیاز بندی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷-۳ ویژگی‏های فنی ابزارهای گردآوری داده‏ها
دو ویژگی اساسی اندازه گیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازه گیری مورد توجه قرار گیرد، روایی و پایایی است. بطور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته‏های یک تحقیق مطرح می‏شود؛ اول اینکه نسبت به یافته‏های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می‏توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می‏توان یافته‏های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سرو کار دارد.
۱-۷-۳ روایی[۶۳] پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‏تواند ویژگی و خصیصه‏ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‏های نامناسب و ناکافی می‏تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۶).
در تامین روایی پرسشنامه‏های مورد استفاده در این پژوهش، روایی محتوا[۶۴] و روایی سازه[۶۵] مدنظر است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می‏شود، در واقع این نوع اعتبار فرایند تعیین معرف بودن سوالات ابزار با توجه به ویژگی ها، مهارت ها، دانش و آنچه مورد اندازه گیری واقع می‏شود، می‏باشد. روایی محتوا توسط افراد متخصص و اساتید تعیین می‏شود. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج روش تحلیل عاملی تاًییدی در فصل تجزیه و تحلیل داده‏ها (فصل چهارم) به تفصیل بیان خواهد شد.
۲-۷-۳ پایایی[۶۶] پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‏کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‏کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‏رود.
بنابراین به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.