می 11, 2021

فایل دانشگاهی – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۱

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
اولویت‏بندی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران تجاری خارجی از تجربه صرف غذا در رستوران‏های هتل‏های ۴ و ۵ ستاره شهر تهران توسط آقای فرزین شوّاخ (دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان ۱۳۹۱)
در این پژوهش در خصوص ۴ عامل خوراک، سرویس، جو و قیمت رستوران هتل‏های ۴ و ۵ ستاره شهر تهران از طریق ابزار پرسشنامه از گردشگران تجاری خارجی میزان رضایتمندی آنها از تجربه غذایی در رستوران هتل‏‏های تهران بررسی لازم بعمل آمده است. یافته‏های این پژوهش ضمن تصدیق اهمیت عوامل بررسی شده، نشان می‏دهد که تجربه صرف غذا رابطه معناداری با میزان رضایتمندی گردشگران دارد که در این میان تاثیر عوامل قیمت و سرویس بیش از عوامل خوراک و جو رستوران می‏باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
ممیزی جامع خدمات ارائه شده در موزه ملی ایران (WTA)توسط آقای اسماعیل مونسی راست (دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۸۲)
در این تحقیق با افزودن عامل اهمیت خدمات به مدل ابتدایی ممیزی جامع و ارائه روش‏های تجزیه و تحلیل مبتنی بر آزمون‏های رتبه‏ای و میانه مشاهدات، روشی جدید در ارزیابی خدمات با عنوان مدل ممیزی جامع مبتنی بر اهمیت خدمات ارائه گردیده است. فهم و درک مدیریت و کارکنان سازمان‏های خدماتی از آنچه که مشتریان از خدمت ارائه شده توسط سازمان درک می‏نمایند، جهت شناسایی نقاط قصور و همچنین از بین بردن علل و عواملی که باعث کاستی در ارائه خدمت می‏شوند، حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق با استفاده از مدل مذکور در ابتدا به تجزیه و تحلیل شکاف میان ادراکات مشتریان و کارکنان موزه ملی ایران پرداخته شده و سپس با شناسایی نقاط قصور در فرایند ارائه خدمت پیشنهادهایی به منظور کاهش قصور در این فرایند ارائه گردیده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
تاثیر تجربه احساسی بازدید‏کنندگان سایت موزه بر رضایتمندی و وفاداری آنها (مورد مطالعه: شهر شیراز) توسط خانم خاطره توانا (دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۲)
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تجربه احساسی بازدید‏کنندگان سایت موزه‏ها بر رضایت و وفاداری آنها در شهر شیراز انجام شده است. به منظور نشان دادن این تاثیرات با استفاده از ادبیات پژوهش مدلی بر‏اساس مطالعات محرابیان و راسل و پارادیم‏های پاسخ-ارگانیسم-محرک مطرح شده است. متغیرهای این مدل جو موزه، احساسات بازدید‏کنندگان پس از بازدید، رضایت و وفاداری به بازدید موزه و در نهایت رضایت و وفاداری به شهر شیراز می‏باشد. با توجه به یافته‏های تحقیق مشخص شده که روابط معناداری بین محرک‏های محیطی، احساسات بازدید‏کنندگان و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری آنها وجود دارد. بنابراین با تغییراتی در جو موزه می‏توان تجربه احساسی به یادماندنی را ایجاد کرد و از این طریق رضایت گردشگران و تمایل آنها به بازدید مجدد و تبلیغات دهان به دهان مثبت را افزایش داد.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
بررسی نقش انگیزه‏ها و تجربه پیشین بازدید‏کنندگان موزه در وفاداری آنها به موزه توسط خانم مریم عراقی (دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۱)
در این پایان نامه وفاداری گردشگران به موزه‏ها با استفاده از مطالعه توصیفی-پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش توضیح رفتار بازدید‏کنندگان موزه و تاثیر عوامل انگیزشی و تجربه پیشین بر آن در زمان قبل، حین و بعد از بازدید آنها از موزه بوده است. برای پژوهش اهدافی فرعی نیز در نظر گرفته شده که از جمله آن می‏توان به توضیح رابطه میان متغیرها و تاثیر گونه گردشگر بر وفاداری او به موزه و نیز بررسی تاثیر انگیزه‏های رانشی بر کششی اشاره کرد. برای این مهم، آمارگیری بین بازدید‏کنندگان دو باغ موزه نارنجستان قوام و پارس موزه در شهر فرهنگی و تاریخی شیراز از طریق پرسشنامه انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل نشان داده که میزان بالای انگیزه رانشی، میزان بالای انگیزه کششی، اقامت شبانه بازدید‏کننده در مقصد و میزان بالای مدت زمان بازدید موجب افزایش رضایت کلی می‏شود. همچنین میزان بالای رضایت از تجربه پیشین، اقامت شبانه بازدید‏کننده و میزان بالای مدت زمان بازدید و رضایت کلی، باعث افزایش وفاداری می‏گردد.
پایان‏نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
شناخت عوامل موثر بر قیمت‏گذاری بلیط ورودی موزه‏ها با تاکید بر کشورهای در حال توسعه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران) توسط آقای محمد شریفی تهرانی (دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۰)
در این پایان‏نامه موضوع قیمت‏گذاری بلیط ورودی موزه‏ها با تاکید بر تاثیر دو متغیر “نگرش فرهنگی بازدید‏کننده” و “فاصله طی شده از مبدا تا مقصد گردشگری” بر حداکثر تمایل به پرداخت بازدید‏کنندگان موزه ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که هدف آن تخمین بهای مطلوب و عادلانه بلیط ورودی برای هر کدام از دو گروه بازدید‏کنندگان داخلی و خارجی با استفاده از روش ارزشگذاری بر مبنای اقتضا می‏باشد.نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که تمایل به پرداخت بازدید‏کنندگان داخلی به صورت منفی تحت تاثیر متغیر فاصله است در حالیکه تاثیر معنی‏داری بین این دو متغیر برای بازدید‏کنندگان خارجی حاصل نشد. از طرفی متغیر نگرش بصورت معنی دار و مثبتی با متغیر تمایل به پرداخت هر دو گروه پاسخ‏دهندگان مرتبط بود.
مقاله ای با عنوان:
A Study of Service Quality and Satisfaction for Museums – Taking the National Museum of Prehistory as an Example
در دانشگاه آسیایی تایوان انجام شده است. این تحقیق به تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات موزه پیش از تاریخ تایوان با استفاده از مدل PZB[62] پرداخته است. محقق ۴۳۹ پرسشنامه از بازدیدکنندگان جمع آوری کرده است. روشهای تحلیلی این تحقیق شامل آمار توصیفی، t-test، تحلیل عاملی پیرسون و تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد است. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که هر ۶ بعد مدل رضایت مورد استفاده در این تحقیق در ایجاد رضایت بازدیدکنندگان موثر می باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و یکی از مهم‏ترین جنبه‏های تحقیق علمی، روش‏شناسی آن است. بدون روش‏شناسی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل‏های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روش‏شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می‏گردد. بطور کلی روش تحقیق، مجموعه‏ای از قواعد، ابزارها و راه‏های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‏ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‏ حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۴). تحقیق مستلزم رشته فعالیت‏هایی است که در‏بردارنده فرایند‏های جستجو، بررسی، آزمودن و آزمایش است. این فرایند را باید بطور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می‏کند تا با مشکل برخورد کنیم (سکاران، ۱۳۸۱). روش تحقیق می‏بایست با اهداف تحقیق تناسب داشته باشد بگونه‏ای که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد. در واقع می‏توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی منوط به انتخاب روش تحقیقی است که متناسب با آن پژوهش خاص باشد. در این فصل ضمن معرفی جامعه آماری، روش‏های نمونه گیری‏، حجم نمونه و روش تعیین آن و ابزار جمع آوری اطلاعات به شرح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۲-۳ روش تحقیق
تحقیق، تلاشی است سیستماتیک و روش‏مند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله. با توجه به اینکه پرسش‏ها و مسئله‏ها ماهیت گوناگونی دارند، لذا می‏توان بر پایه چگونگی این پرسش‏ها و مسئله‏ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به عبارت دیگر در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته‏ها و درجه تعمیم پذیری آن‏ها در شرایط دیگر توجه می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
روش‏های تحقیق در علوم انسانی و رفتاری با توجه به دو ملاک هدف و نحوه گردآوری داده‏ها به انواع مختلف تقسیم می‏شوند. از نظر هدف، روش‏های تحقیق در سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای و از نظر گردآوری داده‏ها در دو گروه آزمایشی و غیر آزمایشی (توصیفی) قرار می گیرند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
از آنجا که در پژوهش حاضر به توصیف و مطالعه آنچه هست می‏پردازیم، لذا از نظر نحوه گردآوری داده‏ها یک تحقیق توصیفی است و از سویی چون در تحقیقات توصیفی می‏توان ویژگی‏های جامعه مورد نظر را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و نتایج آن می‏تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و متولیان موزه‏ها به منظور برنامه‏ریزی در جهت افزایش رضایت بازدیدکنندگان موزه‏ها قرار دهد؛ بنابراین از نظر هدف، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی به حساب می‏آید.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه‏ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه‏ آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۳).
جامعه آماری این پژوهش عبارتست از کلیه بازدید‏کنندگان داخلی که در طول دوره تحقیق از موزه ملی ایران بازدید کرده‏اند.
۴-۳ روش نمونه گیری
راه‏های مختلفی برای انتخاب نمونه وجود دارد و هر روش مورد استفاده به محدوده تحقیق، روش شناسی تحقیق و ترجیحات محقق بستگی دارد. بطور کلی دو روش اصلی نمونه گیری وجود دارد:
نمونه گیری احتمالی
نمونه گیری هدفمند (غیر احتمالی)
در نمونه گیری‏های احتمالی، تمام اعضای جامعه مورد تحقیق، شانس مشخصی برای انتخاب شدن دارند. این نوع نمونه‏ها هنگامی استفاده می‏شوند که محقق قصد دارد کل جامعه آماری تحقیق را توصیف یا پیش‏بینی نماید و یا نتایج را به آن تعمیم دهد. در مقابل، نمونه گیری‏های هدفمند (غیر احتمالی) هنگامی که هدف محقق، توصیف (و نه تعمیم) است، بکار گرفته می‏شوند. در این نوع نمونه گیری‏ها نمی‏توان احتمال انتخاب شدن فرد را مشخص کرد. روش‏های نمونه گیری مختلفی برای نمونه‏ گیری‏های احتمالی و هدفمند (غیر احتمالی) وجود دارد (داوسون، ۱۳۸۸).
روش‏های نمونه گیری احتمالی:
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری خوشه‏ای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.