اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

مواد در حال تغییر

هدف کلی:آشنایی با مواد در حال تغییر

جدول 2-1- اهداف جزئی فصل اول کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی را تعریف کند و برای هر یک از آنها مثالی بزند. شناختی – دانش
2-وجود تمایز تغییر فیزیکی و شیمیایی را در دو سطح میکروسکوپی و ماکروسکوپی برشمرد. دانش – کاربرد
3-خواص فیزیکی و شیمیایی را تعریف کند و برای هر یک از آنها مثالی بزند. دانش – درک
4-با برخی نشانه­های تغییر شیمیایی مانند ایجاد نور و گرما، تغییر مزه و رنگ، ایجاد گاز و رسوب آشنا شود. درک- دانش
5-از نشانه­های تغییر شیمیایی برای شناسایی برخی مواد استفاده کند. دانش – کاربرد
6-اجزای یک تغییر شیمیایی را نام ببرید و به کمک یک معادله­ی نوشتاری، رابطه­ی میان آنها را مشخص کند. درک – دانش
7-سوختن را به عنوان تغییر شیمیایی بشناسد و به نقش اکسیژن در این فرآیند پی ببرد. دانش – کاربرد
8-با مثلث آتش آشنا شود و اهمیت نقش هر یک از اجزاء را در ایجاد آتش سوزی درک کند. کاربست و تحلیل
9-متغیرهای مستقل و وابسته را دریک آزمایش تشخیص دهد. درک وفهم- کاربرد
10-بررسی داده­های حاصل از یک آزمایش، مهارت تفسیر کردن و نتیجه گیری را در خود تقویت کند. کاربست- تحلیل
11-مفهوم سرعت تغییرهای شیمیایی را درک کند. درک – دانش
نگرش ها 1-آموختن دانش شیمی را راهی مناسب برای شناخت فرآیندهای طبیعی و داشتن زندگی بهتر بداند. عاطفی-ارزش گذاری
2-به نقش پیشینیان در پیشرفت علم و فناوری پی ببرد و به تلاش آنها ارج نهد. عاطفی-ارزش گذاری
3-با شرکت در فعالیت های گروهی، روحیه همکاری را در خود تقویت کند. عاطفی-ارزش گذاری
4-با شرکت در فعالیت­های گروهی، روحیه همکاری را در خود تقویت کند. عاطفی-ارزش گذاری
5-به کاربردهای صلح جویانه علم تمایل پیدا کند و از کاربردهای غیر انسانی آنها دوری جوید. عاطفی–ارزش گذاری

 

 

انرژی، زندگی

نور، رنگ، بینایی

هدف کلی: آشنایی با نور، رنگ و بینایی

جدول 2-2- اهداف جزئی فصل دوم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

  لیست اهدافی جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت  ها 1-شرایط دیدن یک جسم را توضیح دهد. دانش
2-ویژگی های جسم منیر و غیر منیر را توضیح دهد و برای هر کدام مثال هایی بزند. درک – دانش
3-از طریق طرح یک آزمایش ساده و انجام دادن آن، مشاهده کند که نور به خط راست منتشر می­شود. درک – دانش
4-با انجام دادن آزمایش، تعریف جسم کدر، شفاف و نیمه شفاف نتیجه گیری کند. درک و فهم
5-با مشاهده، طرز تشکیل سایه در پشت یک جسم کدر را توصیح دهد. دانش – کاربرد
6-با استفاده از دستگاه شبانه روز یا ساخت این دستگاه، پدیده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را مشاهده کند و آن را توضیح دهد. درک و فهم – کاربرد
7-با انجام دادن آزمایش، قانون باز تابش از اجسام صاف و صیقلی و ناصاف را با هم مقایسه کند و تفاوت آنها را توضیح دهد. کاربست وتحلیل      ترکیب
8-تصویر حقیقی و مجازی را توضیح دهد. دانش
9-با انجام دادن آزمایش، کانون آینه ی مقعر را مشخص کند. درک – دانش
10-با انجام دادن آزمایش، تصویرهای مختلف را در آینه ی مقعر تشکیل دهد. درک – دانش
11-از طریق مشاهده ، با آینه مقعر (کاو) ومحدب (کوژ) آشنا شود و تفاوت را بیان کند. درک دانش
12-آینه تخت را توضیح دهد. درک – دانش
13-با کاربردهای عدسی آشنا شود و بتواند در مورد آنها مثال هایی را بزند. درک – دانش
14-از طریق مشاهده با عدسی مقعر آشنا شود. دانش – کاربرد
نگرش ها 1-به انجام دادن آزمایش و مشارکت در بحث های گروهی علاقه نشان دهد. عاطفی –ارزش گذاری
2-ضوابط کار گروهی را رعایت کند. عاطفی- ارزش گذاری

 

 

موج

هدف کلی: آشنایی با حرکت های نوسانی موج و مشخصات آن به امواج صوتی و الکترومغناطیسی

جدول 2-3- اهداف جزئی فصل سوم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-از طریق مشاهده با حرکت نوسانی آشنا شود. دانش
2-با انجام دادن آزمایش، زمان نوسان یک فنر را اندازه گیری کند. درک – دانش
3-با مطالعه متن کتاب، دوره و بسامد را توضیح دهد. درک – دانش
4-با استفاده از تجربیات برای موج مثال بزند. درک – دانش
5-با مطالعه متن کتاب مشخصات موج را توضیح دهد. دانش
6-با مشاهده و مطالعه ی متن کتاب پی ببرد که امواج حامل انرژی اند. دانش
7-از راه مشاهده با امواج صوتی و ویژگی های این امواج آشنا شود. درک – دانش
8-با مطالعه متن کتاب، امواج الکترومغناطیس و ویژگی های آنها را توضیح دهد. کاربرد
نگرش ها 1-به مطالعه کردن متن کتاب و متن های علمی علاقمند شود. ارزش گذاری
2-به جمع آوری اطلاعات مربوط به امواج علاقه نشان دهد. ارزش گذاری
3-در تفهیم مطالب به دانش آموزان دیگر تلاش کند.  توجه
4-ضوابط کارگروهی را رعایت کند. ارزش گذاری

 

 

گرما چیست؟

هدف کلی : آشنایی با گرما، دما، گرمای نهان ذوب، گرمای نهان تبخیر، راههای انتقال گرما،                     گرماسازی و سرماسازی

جدول 2-4- اهداف جزئی فصل چهارم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-با مطالعه متن کتاب، ماده ای نامرئی به نام کالر یک را توضیح دهد. دانش
2-از طریق مطالعه متن کتاب، انرژی درونی را توضیح دهد. درک- دانش
3-با انجام دادن آزمایش، با واحد اندازه گیری انرژی (ژول) آشنا شود. درک – دانش
4-با انجام دادن  آزمایش، مشاهده کرده­اند که دمای یخ در حال ذوب ثابت است. دانش
5-گرمای نهان ذوب، انجماد و تبخیر را توضیح دهد و گرمای نهان ذوب و تبخیر را باهم مقایسه کند. درک و فهم
6-مفهوم چگالی را توضیح دهد. دانش
7-با انجام دادن آزمایش، به تأثیر رنگ جسم در میزان انتشار انرژی تابشی از آن پی ببرد. دانش
8-درباره راه­های هدر رفتن انرژی گرمایی، به جمع آوری اطلاعات بپردازد و راه­هایی برای صرفه­جویی در مصرف انرژی پیشنهاد کند. کاربرد
9-با انجام دادن آزمایش انتقال گرما از مواد مختلف جامد را با هم مقایسه کند. درک و فهم
10-از طریق انجام دادن آزمایش، با راه های مختلف گرما آشنا شود. درک – دانش
نگرش ها 1-به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی پی ببرد. ارزش گذاری
2-به انجام دادن فعالیت­ها و مشارکت­ها در بحث گروهی علاقه نشان دهد. ارزش گذاری
3-هنگام انجام دادن آزمایش­ها نکات ایمنی را رعایت کند. ارزش گذاری
4-برای یافتن پاسخ پرسش­هایی که به فکر کردن نیاز دارند، کنجکاوی نشان دهد. ارزش گذاری

 

ساختار زمین

هدف کلی : آشنایی با ساختار لایه­ای کره زمین

جدول 2-5- اهداف جزئی فصل پنجم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-برخی راه­های مطالعه درون زمین را نام ببرند. دانش
2-خصوصیات هسته زمین را شرح دهند. دانش
3-خصوصیات گوشته زمین را توضیح دهند. دانش
4-خصوصیات پوسته زمین را بازگو کنند . درک – دانش
5-تفاوت پوسته و سنگ کره را بدانند. دانش
6-لایه های زمین را از نظر جنس و حالت، با یکدیگر مقایسه کنند. کاربرد تحلیل
7-پوسته­ی قاره­ای و اقیانوسی را از نظر ضخامت و ترکیب شیمیایی با یکدیگر مقایسه کنند. کاربدر کاربست و تحلیل
نگرش ها 1-به اهمیت مطالعه کره­ی زمین علاقه نشان دهند و در این زمینه کنجکاو شوند.

 

ارزش گذاری

 

 

مواد سازنده سنگ کره

هدف کلی : آشنایی با ترکیب شیمیایی سنگ کره

جدول 2-6- اهداف جزئی فصل ششم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

  لیست اهداف جزئی در برنامه به قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-کانی را تعریف کند. دانش
2-راه های تشکیل کانی را شرح دهند. دانش
3-راه های شناسایی کانی­ها را توضیح دهند. دانش
4-عوامل مؤثر بر تشکیل ماگما را شرح دهند. درک – دانش
5-سنگ­های آذرین را طبقه بندی کنند. درک و فهم
6-علت به وجود آمدن رسوب و چگونگی رسوب گذاری را شرح دهند. دانش
7-راه­های تشکیل انواع مختلف سنگ­های رسوبی را توضیح دهند. کاربرد
8-ویژگی های مهم سنگ­های رسوبی را بدانند. دانش
9-چگونگی تشکیل سنگ­های دگرگونی را توضیح دهند. کاربرد
10-ویژگی برخی سنگ­های دگرگونی را شرح دهند. درک و فهم
11-با انجام دادن آزمایش ساده به مقایسه­ی سختی برخی کانی­ها و مواد دیگر بپردازند. دانش
12-جعبه ی سنگ و کانی تهیه کنند. درک و فهم
13-چگونگی تبدیل سه گروه سنگ­های اصلی را به یکدیگر تفسیر کنند. درک و فهم
14-درباره شناسایی برخی کانی ها گزارش تهیه کنند. دانش
15-سنگ های آذرین را با هم مقایسه کنند. درک و فهم
16-با انجام دادن آزماش­های ساده، با چگونگی تشکیل برخی از سنگ های رسوبی آشنا شوند. درک – دانش
17-با مقایسه برخی مواد مصنوعی، با ویژگی های بعضی از سنگ­های دگرگونی آشنا شوند. درک – دانش
نگرش ها 1-به مطالعه کانی ها و سنگ­ها علاقه نشان دهند و در این زمینه کنجکاو شوند. ارزش گذاری
2-در فعالیت­های گروهی مسئولانه و با علاقه شرکت کنند. ارزش گذاری

 

 

 

کاربرد سنگ ها و کانی­ها

هدف کلی: آشنایی با کاربرد سنگ ها و کانی­ها

جدول 2-7- اهداف جزئی فصل هفتم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-علت گوناگونی کانی ها و سنگ ها را بداند. دانش
2-مهم ترین کاربردهایی که کانی ها و سنگ ها دارند را بداند. دانش
3-به نقش انرژی در زندگی پی ببرد و از آن برای متعادل ساختن زندگی بهره ببرد. دانش
4-اهمیت نفت و گاز در جهان امروز را بداند و با کاربردهای آنها آشنا شود. درک – دانش
5-با زغال سنگ و تأثیر آن بر انقلاب صنعتی آشنایی پیدا کند. درک – دانش
6-با صنایع و مواد اولیه آن آشنا شود. درک – دانش
7-با نقش کانی و استفاده تجاری از آنها (جواهر سازی) آشنایی پیدا کند. درک – دانش
نگرش ها 1-به مطالعه سنگها علاقه نشان دهد. ارزش گذاری
2-به مطالعه منابع تأمین انرژی و نقش آن در زندگی انسان­ها علاقه نشان دهد. ارزش گذاری

 

 

هوا زدگی

 

هدف کلی : آشنایی با هوازدگی

جدول‌2-8- اهداف جزئی فصل هشتم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-هوا زدگی را تعریف کنید. دانش
2-انواع هوازدگی را نام ببرد و با عوامل ایجاد کننده آن آشنایی پیدا کند. درک – دانش
3-با اثرات هوازدگی بر کشش زمین آشنا شود. دانش
4-بتواند خزش را تعریف کند و عوامل تسریع آن را بیان کند. درک- دانش
5-بتواند زمین لرزه را تعریف کند و با خسارات آن آشنا شود. درک – دانش
6-با انواع خاک و خاک مناطق مختلف آشنا شود. درک –دانش
7-با حاصل خیزی خاک و عوامل متعدد در حاصل خیزی خاک آشنایی پیدا کند. درک –دانش
نگرش ها 1-به مطالعه هوازدگی و انواع و عوامل ایجاد کننده در آن علاقه نشان دهد. ارزش گذاری
2-به مطالعه زمین و رویدادهای آن علاقه نشان دهد. ارزش گذاری
3-به مطالعه خاک و انواع آن و حاصل خیزی خاک علاقه نشان دهد. ارزش گذاری

 

 

انسان موجودی زنده

هدف کلی :آشنایی با انسان، موجود زنده

جدول 2-9- اهداف جزئی فصل نهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-رابطه میان بافت، اندام و دستگاه را شرح دهند. دانش
2-لزوم تشکیل بافت ها و اندام­های مختلف را شرح دهند. درک – دانش
3-بافت­های مهم بدن انسان و کارهای آنها را بیان کنند. درک و فهم
4-ساختمان عمومی سلول را با رسم شکل نشان دهد. دانش
5-شکل سلول و اجزای اصلی آن را در زیر میکروسکوب تشخیص دهند. دانش – کاربرد
6-نوع کارهای حیاتی سلول و دلیل انجام پذیرفتن آنها را توضیح دهند. دانش
7-وظیفه ی قسمت­های اصلی سلول؛یعنی؛ پوسته، سیتوپلاسم و هسته را شرح دهند. درک و فهم
8-تفاوت اصلی مواد آلی و غیر آلی را ذکر کند. دانش
9-مواد اصلی تشکیل دهنده سلول را نام ببرند. دانش
نگرش ها 1-با استفاده از ساختمان بدن به نقش اجزای انسان پی ببرد. شناختی:دانش و عاطفی ارزش گذاری
2-به مطالعه درباره سلول و انواع تشکیل دهنده آن علاقه پیدا کند. ارزش گذاری

 

 

 

غذا و سلامتی

هدف کلی : آشنایی با گوناگونی مواد غذایی و نقش هر کدام در بدن

جدول 2-10- اهداف جزئی فصل دهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-مواد غذایی لازم برای بدن را  طبقه بندی کنند. دانش
2-نقش هر کدام از گروه های غذا را در بدن ذکر کنند. درک – دانش
3-برای هر گروه از مواد غذایی مثال بیاورند. دانش
4-با انجام دادن آزمایش­های ساده، وجود مواد آلی مختلف را در غذاها جست و جو کنند. درک و فهم
5-تفاوت مواد آلی و معدنی را از نظر نقش آنها در بدن، بیان کنند. دانش
6-راه محاسبه ی انرژی موجود در غذاها را به طور عملی نشان دهند. درک – دانش
7-ترکیب یک غذای خوب را بنویسند. درک و فهم
8-برای افراد در سنین مختلف و مشاغل گوناگون، رژیم غذایی تنظیم کنند دانش
9-علت های عدم دسترسی مردم مناطق مختلف را به منابع پروتئینی ذکر کنند. درک – دانش
10-راه های مناسب و ممکن برای تهیه ی غذای در برابر فساد و هدر رفتن را ذکر کنند. دانش
نگرش ها 1-به  مطالعه  مواد غذایی و نقش هر کدام از آنها در بدن علاقه نشان دهد. ارزش گذاری

 

 

گوارش و سلامتی

هدف کلی : آشنایی با ساختمان و کاردستگاه گوارش

جدول 2-11- اهداف جزئی فصل یازدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-مواد مورد نیاز بدن را از نظر نوع و ترکیب مقایسه کنند. کاربرد
2-کار دستگاه گوارش را تعریف کنند. دانش
3-اندام های مختلف تشکیل دهنده ی دستگاه گوارش را شرح دهند. درک – دانش
4-عمل گوارش را تعریف کنند و انواع آن را نام ببرند. درک – دانش
5-برای گوراش فیزیکی مثال بیاورند . دانش
6-آنزیم را تعریف کنند و ویژگی­های آن را شرح دهند. درک- دانش
7-آنزیم ها را از نظر نوع عملی طبقه بندی کنند . درک و فهم
8-با آزمایشهای ساده، طرز گوارش مواد غذایی را نشان دهند. کاربرد
9-فرآورده های گوارش مواد غذایی و آماده برای جذب را نام ببرند. دانش
10-ساختار یک پرز و ویژگی های آن را شرح دهند. دانش
11-دو کار مهم کبد (ساختن صفرا گلیکوژن) و لزوم آنها را توضیح دهند. درک و فهم
نگرش ها 1-به مطالعه ساختمان و کاردستگاه گوارش علاقه نشان دهد.

 

ارزش گذاری

 

 

 

خون و ایمنی

هدف کلی : آشنایی با ترکیب و کارهای خون در بدن

جدول 2-12- اهداف جزئی فصل دوازدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1- ترکیب پلاسمای خون و نوع مواد سازنده­ی آن را مشخص کنند. دانش
2-اقسام سلول های موجود در خون و ویژگی های آنها را بیان کنند. دانش
3-گلبول های سفید و قرمز را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهند. دانش
4-نوع موادی را که توسط خون منتقل می­شوند،  مشخص و دلیل انتقال هر کدام را ذکر کنند . دانش – کاربرد

 

5-نقش خون در تثبیت دمای بدن و دفاع از آن را بیان کنند. دانش
6-اهمیت انعقاد خون را شرح دهند. دانش –درک
7-انواع  گروه­های خونی و اهمیت شناسای آنها را توضیح دهند. دانش
نگرشها 1-به مطالعه ترکیب و کارهای خون در بدن علاقه نشان دهد. ارزش گذاری

 

 

 

گردش مواد

هدف کلی: آشنایی با ساختمان و اعمال دستگاه گردش خون در بدن

جدول 2-13- اهداف جزئی فصل سیزدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستی های و مهارت ها 1-حفره های داخلی قلب و دریچه­ها را روی تصویر، مولاژ یا خود قلب نشان دهند و آنها را انام ببرد. دانش
2-سرخرگ ها و سیاهرگ­های متصل به قلب را نام ببرند و حمل اتصال آنها را به دهلیز­ها یا بطن­ها نشان دهند. دانش
3-وظیفه ی هر یک از رگ­های متصل به قلب را شرح دهند. دانش
4-سه نوع رنگ موجود در بدن را شناسایی و خصوصیات ساختمانی هر کدام را مشخص کنند. درک و فهم
5-موقعیت دستگاه لنفی را روی شکل نشان دهند. دانش کاربست
6-نقش دستگاه لنفی را در بدن توضیح دهند. دانش– درک
7-فشار طبیعی خون را تعریف کنند. دانش
8-عامل پدید آورنده ی فشار خون را بشناسند. دانش
9-عوامل به وجود آورنده ی بیماری فشار خون را نام ببرند. دانش –درک
نگرش ها 1-به مطالعه درباره ساختمان و اعمال دستگاه گردش خون در بدن علاقه نشان دهد. عاطفی-ارزش گذاری

 

 

تبادل با محیط

هدف کلی – آشنایی با ساختمان و عمل دستگاه تنفس

جدول 2-14-اهداف جزئی فصل چهاردهم کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

  لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و انواع آن
دانستنی ها و مهارت ها 1-اجزای تشکیل دهنده دستگاه تنفس انسان و شش­های گوسفند را (از روی شکل) تشخیص دهند و نام گذاری کنند. دانش – کاربرد
2-ماهیچه هایی را که در کار تنفس دخالت دارنده نام ببرید. دانش – کاربرد
3-دلیل دخالت قفسه سینه در عمل تنفس را شرح دهند. دانش– درک
5-دلیل عمل تنفس را شرح دهند. دانش– درک
6-نقش دستگاه تنفس را در عمل تنفس شرح دهند. دانش
7-نقش مجاری تنفس را با ساختمان ویژه ی آن ها ارتباط دهند. دانش – کاربرد
8-دلیل مناسب بودن ساختمان کیسه های هوایی برای تبادلات گازی را بیان کنند. دانش– درک
9-بیماری های مهم دستگاه تنفس را نام ببرند و خصوصیات هر یک را شرح دهند. دانش– درک
10-راه های جلوگیری از ابتلا به بیماری های تنفسی را ذکر کنند. درک و فهم
نگرش ها 1-به مطالعه ساختمان و عمل دستگاه تنفس علاقه نشان دهد. ارزش – گذاری

 

 

 چک لیست جمع بندی اهداف کلی و جزئی برنامه درسی قصدشده و حیطه­ها

جدول 2-15- جمع بندی اهداف کلی و جزئی برنامه درسی قصدشده و حیطه­های دانشی، نگرشی و مهارتی است.

وضعیت بخش فصل اهداف کلی
تعداد 4 14 14
اهداف جزئی
168
حیطه های اهداف شناختی نگرشی مهارتی
تعداد اهداف 112 31 25
درصد اهداف 67/66 45/18 88/14

 

تعداد 122هدف درحیطه شناختی، 31هدف در حیطه نگرشی و تعداد25هدف درحیطه مهارتی در برنامه درسی قصدشده کتاب علوم پایه دوم راهنمایی از سوی آموزش و پرورش تعیین شده است که دانش آموزان بایستی در راستای اجرای برنامه درسی به آن برسند.( کتاب راهنمای علوم تجربی پایه دوم راهنمایی چاپ،1389).