می 11, 2021

انواع رفتار شهروندي در سازمان:پایان نامه درباره رفتارشهروندی

انواع رفتار شهروندي در سازمان
گراهام[1] معتقد است که رفتارهاي شهروندي در سازمان سه نوع­اند:
 اطاعت سازمانی:  این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی ودر ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده­اند. شاخصهاي اطاعت سازمانی، رفتارهایی نظیراحترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.
 وفاداري سازمانی:  این وفاداري به سازمان از وفاداري به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهاي سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاري کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع ازسازمان است.
 مشارکت سازمانی: این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می­یابد که از آن جمله می­توان به حضور در جلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسایل جاري سازمان، اشاره کرد.گراهام با انجام این دسته­بندي از رفتار شهروندي، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می­شود. در این چارچوب حقوق شهروندي سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می­بینند که داراي حقوق شهروندي سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد، از خود رفتار شهروندي (ازنوع اطاعت) نشان می­دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهاي منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهاي اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می­بینند که داراي حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندي(از نوع وفاداري) از خود بروز می­دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می­بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می­شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم­گیري در حوزه­هاي سیاستگذاري سازمان داده می­شود، باز هم رفتار شهروندي( از نوع مشارکت) از خود نشان میدهند (Biemenstok et al,2012).
[1] -Graham