استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس :

به طور کلی ،استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کنند. تحقیقات نشان می دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان و حسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به  اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند وجداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.

محرک ها ومبانی که کاهش استقلال حسابرسی را اصلاح می کند: خطرات ناشی از قوانین وزیان ناشی از دست دادن شهرت و آبرو، پیامد های اقتصادی متعددی دارد وروی قضاوت های حسابرسان اثر می گذارد. از سوی دیگر طبق بررسی های به عمل آمده ساختار های اساسی مانند بررسی همپیشگان وکمیته های حسابرسی، نیروهای متقابلی را ارائه می کنند که به حسابرسان کمک می کند تا استقلال خودرا حفظ کنند.

اثرات مقررات پیشنهادی بر صلاحیت حرفه ای حسابرس وکیفیت حسابرسی :

از آنجاکه کیفیت حسابرسی، به استقلال ومهارت حسابرس بستگی دارد باید افزایش یا کاهش مهارت حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. عملکرد حسابرس به شدت به توانایی ذاتی او درحل مسایل، تجربیات ودانش خاص وظیفه بستگی دارد. بنابراین در صورت کاهش توانایی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی توسط مقررات پیشنهادی، کیفیت حسابرسی می تواند صدمه بیند. (آلبریخت وساک 2000)

استنباط استفاده کنندگان از عدم اجرای خدمات غیر حسابرسی برای استقلال حسابرس :

تفسیر بر این است که مقررات پیشنهادی حداقل دربرخی از قسمت های آن ، دارای استنباط غیر واقعی از استقلال ظاهری است. با توجه به تحقیقات درباره استنباط استفاده کنندگان صورت های مالی درباره استقلال حسابرس باید در مقررات پیشنهادی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

اولاً: استفاده کنندگان صورت های مالی باید این اعتقاد کلی را داشته باشند که استقلال حسابرسی برای انجام وظایف درست بازار های سرمایه ضروری است.

ثانیاً: مقررات موجود دررابطه با موسسات حسابرسی درمورد جداسازی کارکنان حسابرسی وغیر حسابرسی باید شفاف شود. به طورکلی تحقیقات، پیشنهاداتی را ارئه می کند که براساس آن موسسات حسابرسی باید به دو موسسه مشاوره وحسابرسی جداگانه تفکیک شوند که احتمال کمی دارد این موضوع منجر به تغییر زیادی دراستنباط استفاده کنندگان از استقلال حسابرس شود. بالاخره اگر چه برای استفاده کنندگان صورت های مالی اطمینان از استقلال حسابرس اهمیت بسیاری دارد. اما استفاده کنندگان ممکن است گروه های مناسبی نباشند که از آنان به عنوان افراد معقول برای ارزیابی آن فعالیت های خاصی استفاده گردد. (فصلنامه خبری ،اطلاع رسانی  سال سوم –شماره های هشتم ونهم ،، 1385)

نیکبخت ومهربانی (1385)درپژوهش خود به این  نتیجه رسیدند که ارائه خدمات غیر حسابرسی مانند  اصلاح حساب، خدمات دفتر داری،  ثبت های حسابداری و تهیه صورت های مالی، خدمات حسابرسی داخلی، خدمات وظایف مدیریتی، خدمات مشاوره ی مدیریت توسط موسسات حسابرسی به صاحبکاران خوددر همان سالهایی که حسابرسی آن شرکت را به عهده داشته اند استقلال حسابرس را مخدوش می نماید.

سجادی وابراهیمی مند (1384)درپژوهشی به این نتیجه رسیدند که از نظر حسابرسان مستقل،  وجود کمبته حسابرسی صاحبکار عامل افزاینده استقلال حسابرس می باشد.