می 11, 2021

ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۳۲

۵۳۳۸۷۴۱*u1 + 2319*u2 + 900*u3 + 40*u4-33941*v1-861864*v2-3*v3<0;
۱۵۳۹۴۶۵۹۸*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4-55651*v1-9745760*v2-20*v3<0;
۶۷۵۵۶۰۰۰*u1 + 875*u2 + 573*u3 + 108*u4-15284*v1-8283896*v2-17*v3<0;
۲۱۵۸۴۰۸۹۵۳*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4-1583609*v1-22983040*v2-80*v3<0;
۱۰۴۸۵۳۳۷*u1 + 1806*u2 + 694*u3 + 10*u4-1931*v1-861864*v2-3*v3<0;
۱۵۹۷۷۳۵۰*u1 + 1403*u2 + 560*u3 + 18*u4-7500*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۳۰۸۹۴۵۶۸۰*u1 + 6074*u2 + 2872*u3 + 195*u4-218737*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۷۸۹۹۳۴۱۰*u1 + 661*u2 + 520*u3 + 95*u4-20490*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۶۷۳۴۲۴۰۰*u1 + 411*u2 + 306*u3 + 70*u4-17488*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۲۰۱۶۸۵۰۰*u1 + 798*u2 + 292*u3 + 30*u4-34149*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۸۴۵۲۴۱۳۱*u1 + 1519*u2 + 843*u3 + 68*u4-26260*v1-1149152*v2-4*v3<0;
۳۴۵۴۷۱۲۹۰*u1 + 3648*u2 + 2616*u3 + 84*u4-126070*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۲۱۱۸۴۴۹۲۱*u1 + 3294*u2 + 2151*u3 + 122*u4-108299*v1-2011016*v2-7*v3<0;
۲۲۱۹۴۷۶۵۶*u1 + 1996*u2 + 1352*u3 + 64*u4-81622*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 + 6996*u2 + 4018*u3 + 133*u4-248789*v1-2872880*v2-10*v3<0;
۲۱۴۷۷۶۳۰۱*u1 + 1980*u2 + 1287*u3 + 79*u4-47849*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۲۵۵۳۳۱۵۴۷*u1 + 4827*u2 + 2481*u3 + 52*u4-55984*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۲۷۱۸۸۲۳۳۳*u1 + 2870*u2 + 1518*u3 + 38*u4-62454*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۸۹۷۳۲۱۱۰*u1 + 814*u2 + 728*u3 + 22*u4-24424*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۵۲۱۹۴۳۲۷۱*u1 + 7032*u2 + 4131*u3 + 92*u4-206114*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۱۸۴۵۱۳۲۹*u1 + 831*u2 + 624*u3 + 48*u4-20736*v1-861864*v2-3*v3<0;
چادگان :
max = 15977350*u1 + 1403*u2 + 560*u3 + 18*u4;
۷۵۰۰*v1 + 1436440*v2 + 5*v3 = 1;
۱۵۹۷۷۳۵۰*u1 + 1403*u2 + 560*u3 + 18*u4-7500*v1 – 1436440*v2 – 5*v3<0;
۱۵۳۹۴۶۵۹۸*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4 – 55651*v1 – 9745760*v2 – 20*v3 < 0;
۶۷۵۵۶۰۰۰*u1 + 875*u2 + 573*u3 + 108*u4 – 15284*v1-8283896*v2-17*v3 < 0;
۲۱۵۸۴۰۸۹۵۳*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4 – 1583609*v1-22983040*v2-80*v3 < 0;
۵۳۳۸۷۴۱*u1 + 2319*u2 + 900*u3 + 40*u4 – 33941*v1-861864*v2-3*v3 < 0;
۱۰۴۸۵۳۳۷*u1 + 1806*u2 + 694*u3 + 10*u4-1931*v1-861864*v2-3*v3<0;
۳۰۸۹۴۵۶۸۰*u1 + 6074*u2 + 2872*u3 + 195*u4-218737*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۷۸۹۹۳۴۱۰*u1 + 661*u2 + 520*u3 + 95*u4-20490*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۶۷۳۴۲۴۰۰*u1 + 411*u2 + 306*u3 + 70*u4-17488*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۲۰۱۶۸۵۰۰*u1 + 798*u2 + 292*u3 + 30*u4-34149*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۸۴۵۲۴۱۳۱*u1 + 1519*u2 + 843*u3 + 68*u4-26260*v1-1149152*v2-4*v3<0;
۳۴۵۴۷۱۲۹۰*u1 + 3648*u2 + 2616*u3 + 84*u4-126070*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۲۱۱۸۴۴۹۲۱*u1 + 3294*u2 + 2151*u3 + 122*u4-108299*v1-2011016*v2-7*v3<0;
۲۲۱۹۴۷۶۵۶*u1 + 1996*u2 + 1352*u3 + 64*u4-81622*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 + 6996*u2 + 4018*u3 + 133*u4-248789*v1-2872880*v2-10*v3<0;
۲۱۴۷۷۶۳۰۱*u1 + 1980*u2 + 1287*u3 + 79*u4-47849*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۲۵۵۳۳۱۵۴۷*u1 + 4827*u2 + 2481*u3 + 52*u4-55984*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۲۷۱۸۸۲۳۳۳*u1 + 2870*u2 + 1518*u3 + 38*u4-62454*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۸۹۷۳۲۱۱۰*u1 + 814*u2 + 728*u3 + 22*u4-24424*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۵۲۱۹۴۳۲۷۱*u1 + 7032*u2 + 4131*u3 + 92*u4-206114*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۱۸۴۵۱۳۲۹*u1 + 831*u2 + 624*u3 + 48*u4-20736*v1-861864*v2-3*v3<0;
دهاقان :
max = 20168500*u1 + 798*u2 + 292*u3 + 30*u4;
۳۴۱۴۹*v1 + 1436440*v2 + 5*v3 = 1;
۲۰۱۶۸۵۰۰*u1 + 798*u2 + 292*u3 + 30*u4-34149*v1 – 1436440*v2 – 5*v3 <0;
۱۵۳۹۴۶۵۹۸*u1 + 1959*u2 + 944*u3 + 144*u4 – 55651*v1 – 9745760*v2 – 20*v3 < 0;
۶۷۵۵۶۰۰۰*u1 + 875*u2 + 573*u3 + 108*u4 – 15284*v1-8283896*v2-17*v3 < 0;
۲۱۵۸۴۰۸۹۵۳*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4 – 1583609*v1-22983040*v2-80*v3 < 0;
۵۳۳۸۷۴۱*u1 + 2319*u2 + 900*u3 + 40*u4 – 33941*v1-861864*v2-3*v3 < 0;
۱۰۴۸۵۳۳۷*u1 + 1806*u2 + 694*u3 + 10*u4-1931*v1-861864*v2-3*v3<0;
۱۵۹۷۷۳۵۰*u1 + 1403*u2 + 560*u3 + 18*u4-7500*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۳۰۸۹۴۵۶۸۰*u1 + 6074*u2 + 2872*u3 + 195*u4 – 218737*v1-2585592*v2-9*v3 < 0;
۷۸۹۹۳۴۱۰*u1 + 661*u2 + 520*u3 + 95*u4-20490*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۶۷۳۴۲۴۰۰*u1 + 411*u2 + 306*u3 + 70*u4-17488*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۱۸۴۵۲۴۱۳۱*u1 + 1519*u2 + 843*u3 + 68*u4-26260*v1-1149152*v2-4*v3<0;
۳۴۵۴۷۱۲۹۰*u1 + 3648*u2 + 2616*u3 + 84*u4-126070*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۲۱۱۸۴۴۹۲۱*u1 + 3294*u2 + 2151*u3 + 122*u4-108299*v1-2011016*v2-7*v3<0;
۲۲۱۹۴۷۶۵۶*u1 + 1996*u2 + 1352*u3 + 64*u4-81622*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 + 6996*u2 + 4018*u3 + 133*u4-248789*v1-2872880*v2-10*v3<0;
۲۱۴۷۷۶۳۰۱*u1 + 1980*u2 + 1287*u3 + 79*u4-47849*v1-2585592*v2-9*v3<0;
۲۵۵۳۳۱۵۴۷*u1 + 4827*u2 + 2481*u3 + 52*u4-55984*v1-2298304*v2-8*v3<0;
۲۷۱۸۸۲۳۳۳*u1 + 2870*u2 + 1518*u3 + 38*u4-62454*v1-1436440*v2-5*v3<0;
۸۹۷۳۲۱۱۰*u1 + 814*u2 + 728*u3 + 22*u4-24424*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۵۲۱۹۴۳۲۷۱*u1 + 7032*u2 + 4131*u3 + 92*u4-206114*v1-1723728*v2-6*v3<0;
۱۸۴۵۱۳۲۹*u1 + 831*u2 + 624*u3 + 48*u4-20736*v1-861864*v2-3*v3<0;
اصفهان :
max = 2158408953*u1 + 43273*u2 + 25793*u3 + 745*u4;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *