ابعادخشنودی شغلی

ابعادخشنودی شغلی:

کندال ، اسمیت وهیولین به ابعاد پنج گانه شغلی اشاره کرده اند. این ابعاد مهم ترین ویژگی های هر شغل را درباره این موضوع که کدام یک ازافراد واکنش های مثبت مؤثری به آن دارند، نشان می دهد.

این ابعاد عبارتند از:

1.خشنودی ازماهیت کار: به معنای خصوصیات و ویژگی هایی که در وظایف شغلی فرد وجود دارد، میباشد. بعبارتی دیگر، بدین معنی است که کاردرجامعه ازاهمیت واعتباربرخورداربوده و با ویژگیهای شخصیتی فردمتناسب باشد. بطوریکه اینکار برای فرد چنان جالب باشد که حاضر باشد نه تنها از بخشی ازمزایای مادی چشم پوشی کند بلکه اینکاررا برشغل دیگر بادرآمد بالاتر ترجیح دهد ماهیت کار بستگی به تعامل با محیط و دیگر شرایط سازمان و شرایط فردی کارکنان دارد .ماهیت کار شامل:

الف- محتوی کار؛ یعنی فعالیتها، رفتارها، وظایف، روابط و مسئولیتها.

ب- صلاحیتهای مورد نیاز انجام کار؛یعنی مهارتها، توانائیها و تجارب

ج- مزد وعایدی جهت انجام کار؛ یعنی حقوق،ترفیع و رضایت حقیقی و مطلوب می شود (کائوفمن1،19:2002).

  1. خشنودی از حقوق و پرداخت:حقوق و پرداخت یعنی مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می کند ودرجه ای که وی دستمزدش رادرمقابل دستمزد دیگران عادلانه و منصفانه میداند، گفته می شود.

مطالعات لاک نشان می دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده خشنودی شغلی است.به ویژه زمانیکه از دیدگاه کارمندان این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

دستمزد برای تقریباً همه گروههای شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری به شمارمی آید در برخی از مطالعات معلوم شده است که دستمزد عامل مهمی در خشنودی شغلی گروههای مشخصی از کارکنان محسوب می شود و به احتمال برای افرادی که نمی توانند خشنودی دیگری از کارشان کسب کنند حائز اهمیت بیشتری میباشد (ازکمپ2،148:1380). حقوق و دستمزد، در کشور ما اولین و مهمترین عامل است که افراد را وادار به ماندن در کاری می کند واگر متناسب با انتظارات شخص باشد، عامل مهمی در افزایش خشنودی شغلی است.درواقع بیشتر افراد به دلیل برطرف نشدن پایین ترین سلسله مراتب نیاز، درجستجوی حقوق و مزایای بیشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان و شاغلین را به همراه دارد وعامل مهمی درجلب افراد به سمت شغلی می باشد(حسین زاده ،22:1386)

این مطلب را هم بخوانید :
آسیب های دوران کودکی و ناگویی خلقی

 

 

  1.    kauf man                      2.askamp

3.خشنودی از فرصت های ارتقا: فرصت های ارتقاء، به فرصت پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی گفته می شود. در حالی که بسیاری، واژه مسیرشغلی را در انتها به معنای پیشرفت در سازمان می دانند اما با دیدگاهی گسترده باید آن را در مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیت ها وتجربه های مربوطه کار درطول عمر معنا کرد. به عبارت دیگر واژه مسیرشغلی از یک سو معنای درونی دارد که به دیدگاههای مشخص نسبت به شغل اش اشاره دارد و از سوی دیگر معنای بیرونی دارد و انواع شغل های واقعی که فرد به عهده داشته است یا دارد را در بر می گیرد.

نیاز پیشرفت نشان دهنده میل و علاقه فرد نسبت به انجام یک کار و سازمان دادن محیط کار پرثمره، فائق آمدن بر موانع ، افزایش میزان کار، رقابت درانجام کار بیشتر و بهتر و پیشی جستن نسبت به دیگر است و این نیاز میل به انجام کاری است بهتر وکارآمدتر از آنچه که قبلاً انجام شده است (ساعتچی، 36:1384).

  1. خشنودی از نظارت و سرپرستی: نظارت و سرپرستی به معنای نحوه ارتباط فرد با سرپرست مستقیم خود و توانایی سرپرست در عرضه حمایت های رفتاری و کمک های فنی به فرد آمده است. بعد سرپرستی بیانگر رضایتی است که فرد از رابطه با سرپرست مستقیم خود به دست می آورد. مرورتحقیقات نشان میدهدکه سرپرستی به عنوان یک بعد مهم شغلی مطرح شده است هرچند ازدیدکارکنان اهمیت آن کمتراز برخی متغیرهای دیگر مانند ارتباط باهمکاران است. دربیشتر پژوهش ها تأیید شده است که هرچه سرپرستی باملاحظه وکارمند مدار باشد، خشنودی شغلی بیشترخواهد شد. وسرپرستانی که در هر دوبعد سرپرستی (کارمندمدار وکارمدار) شاخص هستند، بیشترین خشنودی شغلی حاصل می شود (ازکمپ ،1380: 148).
  2. خشنودی از همکاران شغلی: همکاران شغلی، درجه ای که کارآیی همکاران شغلی را به لحاظ تخصص، و در بعد اجتماعی به لحاظ حمایت از فرد، نشان می دهد. داشتن همکاران حمایت کننده و دوست داشتنی موجب افزایش خشنودی شغلی می شود. تحقیقات نشان دادند، داشتن روابط مثبت با همکاران، خشنودی را افزایش می دهد (اسمیت وکندال، 1969).