روانشناسی جذب آقایان

رویکردهای جامعه شناسانه­ ی هویت و هویت دینی

رویکردهای جامعه شناسانه­ی هویت و هویت دینی: دورکیم: دورکیم معتقد است که انسان یک خصلت دوگانه و به عبارت دیگر دو بعد فردی و اجتماعی دارد. بخش اجتماعی از طریق جامعه پذیری توسعه می یابد و... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

مقایسه دیدگاه های نظری درباره عوامل مخرب در ازدواج

مقایسه دیدگاه های نظری درباره عوامل مخرب در ازدواج اگرچه هر یک از این چهار دیدگاهی که در صفحات قبل ذکر شد به ابعاد بالقوه مهم و متمایز ازدواج توجه می کنند، هیچ یک به تنهایی چارچوب... ادامه

By 92, ago