استعفا

اطلاع‌رسانی به موکل 33
2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه 35

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی 36
2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی 38
2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه 38
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل 40
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی 42
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه 42
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی 44
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی 45
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی 47
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل 47
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا 47
2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا 49
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل 49
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا 49
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت 49
2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل 50
2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل 51
2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی 51
2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه 54
2-1-2-6: نتیجه 55
2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56
2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56
2-2-1-1: وکالت ظاهری 57
2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل 59
2-2-1-2-1: نحوه اطلاع 59
2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع 61
2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل 61
2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا 61
2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا 62
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا 62
2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق 63
2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل 63
2-2-1-4: شرط عدم عزل 64
2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم 65
2-2-1-4-1-1: شرط فعل 66
2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه 66
2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز 68
2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز 68
2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز 68
2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز 68
2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت 69
2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل 70
2-2-10: نتیجه 71
2-2-2: عزل وکیل دادگستری 72
2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل 72
2-2-2-1-1: اطلاع وکیل 72
2-2-2-1-2: اطلاع ثالث 73
2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه 73
2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی 73
2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل 74
2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل 76
2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل 76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده 76
2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده 77
2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل 77
2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل 78
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال 80

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
3-1: حجر وکیل 81
3-1-1: صغر طرفین 82
3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین 82
3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت 82
3-1-2: سفیه 83
3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه 83
3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت 83
3-1-3: مجنون 84
3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت 84
3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت 84
3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد 84
3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل 85
3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86
3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت 86
3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت 88
3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل 88
3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین 89
3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی 90
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) 90
3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟ 92
3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر 93
3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95
3-3-1: ورشکستگی وکیل 96
3-3-2: ورشکستگی موکل 96
3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته 96
3-3-2-1-1: حدود منع مداخله 97
3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین 97
3-3-2-1-1-2: سایر موارد 97
3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله 98
3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش 100
3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته 100
3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102
3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102
3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت 103
3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد 103
3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد 103
3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل 104
3-4-4: پایان مدت وکالت 104
3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت 105
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال 107
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
 
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.
اهداف پژوهش:
1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.

2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.
سؤالات تحقیق:
1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟
2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟
3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟
4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟
فرضیه‌ها:
1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.
2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.
3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.

4- در موارد ارادی انحلال، افراد می‌توانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.

ساماندهی تحقیق:
تحقیق پیش رو به 3 فصل تقسیم‌شده است:
در فصل اول به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته‌شده است که این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. فصل اول کلیاتی از وکالت اعم از مفاهیم، اوصاف، شرایط صحت و اقسام عقد وکالت و در بخش دوم مفاهیم لغوی و اصطلاحی و موجبات انحلال موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم تحقیق را به عوامل ارادی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد که از قبیل عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل می‌باشد و آثاری که این موارد بر وکالت و تعهداتی که بر طرفین خواهد گذاشت را موردبررسی قراردادیم. در فصل سوم متعاقب فصل دوم موارد قهری انحلال عقد وکالت اعم از فوت، جنون و حجر طرفین، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت را مورد برسی قراردادیم. همچنین در پایان هر فصل پیشنهاد‌ها در خصوص اصلاح قوانین مربوط و انتقادات موجود را موردبررسی قراردادیم.
فصل اول: کلیات
1-1: وکالت
1-1-1: مفهوم وکالت
1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت
وکالت در لغت به معنای ناتوانی از انجام مستقیم یک کار، و اعتماد بر دیگری در آن کار است.
وکالت مصدر است و در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. معنای لغوی وکالت اعم است. زیرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به دیگری است.
1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت
در منابع فقهی، وکالت را چنین تعریف کرده‌اند: وکالت، یعنی واگذاری انجام کاری به دیگری، و نایب کردن او برای تصرف در یک امر؛ و یا وکالت، یعنی تفویض و واگذاری امری به دیگری، برای آن‌که در زمان حیاتش آن را انجام دهد.
با دقت در تعریف لغوی و اصطلاحی واژه وکالت، چنین استنباط می‌شود که در ریشه این واژه، ناتوانی از انجام مستقیم کار نهفته است؛ یعنی موکل زمانی به تعیین وکیل اقدام می‌نماید که خود، به خاطر اسباب و انگیزه‌هایی، قادر به انجام مستقیم کاری نباشد، گرچه مجاز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *