پایان نامه درمورد (۲-۱)، پیل‌های، مختصری، ۲[

دانلود پایان نامه

بیشتری داشته باشد. توضیح روش به کار گرفته شده از این نرم افزار و همچنین مقایسه نتایج آزمایشات و حل تحلیلی در فصل چهارم آورده شده است.

فصل دوم:

نگرشی بر پیلهای سوختی

۲-۱ تاریخچه مختصری از پیل‌های سوختی
تاریخچه توسعه پیل سوختی در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.

شکل (۲-۱) روند توسعه پیل سوختی] ۲[

یک دانشمند

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعدانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

دیدگاهتان را بنویسید