پایان نامه درمورد ماکزیموم، تحلیلی،، ،

استفاده شد. پس از مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از حل تحلیلی، مقایسه ها نشان داد حل تحلیلی صورت گرفته دقت قابل قبولی داشته و برای بکارگیری در جهت سنجش مقادیر پارامترهای عملکردی پیل سوختی مناسب است. قابل ذکر است مقادیری از پارامترها به عنوان مقادیر بهینه در نظر گرفته می شود که در حل تحلیلی صورت گرفته مقدار ماکزیموم توان

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردطلاق، شخص ثالث، صحت معامله

دیدگاهتان را بنویسید