پایان نامه درمورد اورانژ……………………………….۷۵، جدول(۴-۲، )مقایسه، ایزوترم

شیمیایی……………………………………………………………………….۵۳
جدول(۳-۳):مشخصات متیل اورانژ……………………………………………………………۵۴
جدول(۴-۱)مقایسه مدل های سینتیکی جذب متیل اورانژ……………………………….۷۵
جدول(۴-۲ )مقایسه مدل های ایزوترم جذب متیل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره مولودی، مولود، کنند.گفتم، نامش

دیدگاهتان را بنویسید