پایان نامه درمورد اورانژ……………………………….۷۵، جدول(۴-۲، )مقایسه، ایزوترم

شیمیایی……………………………………………………………………….۵۳
جدول(۳-۳):مشخصات متیل اورانژ……………………………………………………………۵۴
جدول(۴-۱)مقایسه مدل های سینتیکی جذب متیل اورانژ……………………………….۷۵
جدول(۴-۲ )مقایسه مدل های ایزوترم جذب متیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقالب‎ها،، رود.، تندبر،، بالا،

دیدگاهتان را بنویسید