پایان نامه درمورد ، الکل)…………………………………………..۸۰، جدول(۴-۳):مقایسه، اورانژ………………………………

اورانژ……………………………… ۷۹
جدول(۴-۳):مقایسه مقدار جذب جاذب های مختلف برای رنگ متیل اورانژ
( پلی پیرول خالص ، جاذب و پلی وینیل الکل)…………………………………………..۸۰

فهرست شکل ها

عنوان

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Introduction، success.، a، Students

دیدگاهتان را بنویسید