پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy، ، پیچش، ۵۹

کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۵۶
جدول (۴-۶)- مختصات اتمهای هیدروژن و پارامترهای جابجائی آنیزوتروپی کمپلکس
[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۵۸
جدول(۴-۷)- زاویه های پیچش در کمپلکس [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۵۹
جدول (۴-۸)- طول پیوند در کمپلکس [Co(Me-Saldien)(PiPy)]B(Ph)4

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر

دیدگاهتان را بنویسید