پایان نامه با کلید واژگان کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy، جدول(۴-۵)-، آنیزوتروپی، ۵۲

۴-MePy . [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 ۴۷
جدول(۴-۲) – مختصات اتمها و پارامترهای جابجائی ایزوتوپی کمپلکس ۴۹
جدول(۴-۳)- طول پیوند های کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۵۱
جدول (۴-۴)- طول پیوند و زاویه پیوندهای کمپلکس [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۵۲
جدول(۴-۵)- پارامترهای جابجائی آنیزوتروپی

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد آلاینده ها

دیدگاهتان را بنویسید