پایان نامه با کلید واژگان کمپلکسهابررسی، اس.ام.یورگنسن۱، (۱۹۱۴-۱۸۳۷، )شیمیدان

مذکور با بازده خوب سنتز و به کمک طیف سنجیهایUV-VIS IR, ,NMR-H1و آنالیز عنصری شناسایی گردیدند. ساختار این کمپلکسها توسط بلور نگاری با پرتو X تعیین شد، و ارتباط بین ساختار و خواص طیفی در این کمپلکسهابررسی گردید.

فصل اول
اصول مقدماتی

مقدمه
مدتها قبل ازاینکه اس.ام.یورگنسن۱ (۱۹۱۴-۱۸۳۷ )شیمیدان دانمارکی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی، فعالیت های بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید