پایان نامه با کلید واژگان بودند،، کاربردمهم، شیمیدانهای، کمپلکسها

در سال ۱۹۱۳ موفق به دریافت جایزه نوبل شد. علاوه بر اهمیت کاربردی و اقتصادی، این ترکیبات از نقطه نظر بررسیهای نظری نیز دارای اهمیت زیادی هستند. برای سالیان دراز کمپلکسها فقط مورد توجه شیمیدانهای نظری و معدنی بودند، اما امروزه کاربردمهم این ترکیبات بخصوص در زمینه درک فرایندهای زیستی مشخص شده است ] ۱[.
مدلسازی بیومولکولهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی

دیدگاهتان را بنویسید