پایان نامه با واژگان کلیدی نموداری، ، fema، idaدر

دانلود پایان نامه

نسبی طبقات را در هر فاکتور مقیاس به صورت نموداری رسم کرده که جهت همخوانی با نمودار idaدر fema باید بر ارتفاع طبقات تقسیم شود.
محور دیگر نیز ضریب فاکتور مقیاس است که در ضریب شتاب معادل تناوب اصلی سازه که در شتاب نگاشت کالیبره شده بدست می آید ضرب می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایتوجیه اقتصادی، اکسیداسیون، ناسازگاری، دو قطبی

دیدگاهتان را بنویسید