پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی

شود. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند ما را در پاسخ به پرسش مطرح شده در رابطه با اثر بستری در بخش مراقبت های ویژه و قرار گیری در معرض عوامل آسیب رسان محیطی موجود در این بخش بر بروز اختلال نقص توجه و بیش فعالی در آینده راهنمایی کند. از اینرو اثبات چنین رابطه ای بر ضرورت بازنگری در شرایط محیطی بخش های مراقبت ویژه نوزادان و رعایت

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد نهاده های شیمیایی، تابع تولید، بهره بردار، استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید