پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی

دانلود پایان نامه

خروج مناسب از نقاط ضعف این مطالعه است. نتایج این مطالعه سازگار با نتایج مطالعات مشابه در مورد نقش نارسی در بروز اختلالات عصب شناختی در آینده به ویژه اختلال نقص توجه و بیش فعالی است.
۲. در مطالعه هم گروهی که توسط لیندراستروم۷ و همکاران در سال ۲۰۱۱ و به صورت ملی در سوئد انجام گرفت، از ۱۱۸۰۶۱۶ کودک متولد شده بین سالهای ۱۹۸۷ تا

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی

دیدگاهتان را بنویسید