پایان نامه با موضوع بیش فعالی، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

تولد در مقایسه با گروه سالم داشتند. ضریب همبستگی پیرسون؛ همبستگی منفی معناداری بین سن جنینی و ADHD-RS، نمره عدم توجه در بیش فعالی و نمره CGI نشان داد. اگر چه تنها نمره CGI ارتباط معنادار بین کم وزنی و اختلال بیش فعالی نشان داد. این مطالعه نشان داد که نوزادان نارس به صورت معناداری علائم شدیدتری از اختلال در سنین مدرسه دارند و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تعادل‌های، فازها، مایع،، (۲۶).

دیدگاهتان را بنویسید