پایان نامه با موضوع بازاریابی

دانلود پایان نامه

که مبتنی بر برخورد یا رویارویی فروشنده با خریدار نیست ، بلکه نوعی فروش محصول با عملیات بازاریابی از راه دور مثل تبلیغات از طریق تلویزیون ، شرکت ، در نمایشگاه های فروش ، بازاریابی از طریق تلفن ( telephone marketing) ، بازاریابی از طریق پست ( post marketing ) و غیره است .
تکنیک های بازاریابی مستقیم می تواند ، روش های سنتی

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد PPy,PVA,PPy/PVA...........79، پنجم:جمعبندی، ۵-۱-نتیجه، ۴-۵-مقایسه

دیدگاهتان را بنویسید