پایان نامه با موضوع بازاریابی

فروش در بازاریابی و فروش محصول بسیار مهم است و از طرفی کنترل بیشتری نیز بر بازار فروش اعمال می شو د . معیارهای شناسایی نمایندگی های فروش :
– درخواست از متقاضیان نمایندگی جهت ارائه پتانسلی هاو امکانات آنها
– دریافت درخواست های نمایندگی و بررسی آنها از طریق اتاق بازرگانی کشورهای مختلف
– استفاده از آژانس های بازرگانی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های شبکه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید